Definicja cesja
Co znaczy cesja? Tutaj znajdziesz 80 definicję słowa cesja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa cesja

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa przenosz±ca na rzecz banku uprawnienia z innej umowy, np.: polisy ubezpieczeniowej
Źródło inwest.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Cesja to przeniesienie praw w³asno¶ci, a tak¿e praw do roszczeñ (cesja nale¿no¶ci), na inny podmiot gospodarczy. Przenosz±cy prawo nazywa siê ceduj±cym, a nabywaj±cy prawo cesjobiorc±
Źródło money.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Zastrze¿enie w umowie ubezpieczeniowej stanowi±ce, ¿e wyp³ata odszkodowania lub jego czê¶ci dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej lub prawnej, na rzecz której dokonano zastrze¿enia [..]
Źródło money.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


przelew wierzytelności - polega na tym, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (art. 509 kodeks [..]
Źródło radca.com.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


przelanie prawa na druga osobę; zrzeczenie się wierzytelności.
Źródło atea.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


przeniesienie wierzytelności z majątku pierwotnego wierzyciela (zbywającego, cedenta) do majątku osoby trzeciej (nabywcy, cesjonariusza) na podstawie umowy zawartej między tymi osobami.
Źródło ubezpieczenia.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa przelewu wierzytelności, na podstawie której cesjonariusz – osoba trzecia w stosunku do stron umowy ubezpieczenia (np. bank), nabywa przyszłą wierzytelność np. z umowy ubezpieczenia (odszkodowan [..]
Źródło gwarancjeszczecin.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Przelanie praw jednej osoby na drugą (z cedenta na cesjonariusza), np. cesja majątku, książeczki mieszkaniowej.
Źródło bgzoptima.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Umowa, w której jedna ze stron (cesjonariusz) przenosi swoją wierzytelność płynącą z danej umowy na osobę trzecią (cedenta). Umowa cesji najczęściej jest stosowana w przypadku zawierania umowy na kredyt, gdzie kredytobiorca zobowiązany jest do podpisania cesji ubezpieczenia na życie na rzecz banku- jest to rodzaj zabezpieczenia spłaty kredytu (w ra [..]
Źródło stoplichwie.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Przeniesienie na bank praw wynikających z podpisanej umowy ubezpieczenia nieruchomości. Banki udzielające kredytu hipotecznego zawsze wymagają ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych nieruchomości b [..]
Źródło finanse.wgnkredyty.pl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Pisemna umowa, za pomocą której dokonuje się przelewu wierzytelności na inną osobę lub podmiot. Cesja może tyć także formą zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank.
Źródło officebook.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


przeniesienie praw z danego źródła na inny podmiot, w przypadku kredytów hipotecznych z cedenta (klienta) na cesjonariusza (bank).
Źródło solemofinanse.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Umowa sporządzona na piśmie, za pomocą której dokonywany jest przelew wierzytelności na inną osobę. Cesja wierzytelności może być także jednym z zabezpieczeń udzielonego przez bank kredytu
Źródło nieruchomosci.com.pl

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa przeniesienia przez ubezpieczonego (cedenta) praw do wszelkich świadczeń przysługujących mu w ramach ubezpieczenia na inne osoby lub instytucje (cesjonariuszy). Umowa cesji nie jest równoznaczna ze wskazaniem uposażonego, gdyż przeniesienie praw może nastąpić jeszcze za życia ubezpieczonego. Razem z prawami wierzytelności przeniesione zostaje [..]
Źródło ubezpieczenia.pc.pl

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Przekazanie wierzytelności przez jedną osobę drugiej osobie na podstawie umowy między tymi osobami. W wypadku kredytów hipotecznych najczęściej wymagana jest cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieru [..]
Źródło finansowysupermarket.pl

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa oznaczaj±ca przeniesienie przez cedenta praw do ¶wiadczeñ na wyznaczon± przez niego osobê lub instytucjê (cesjonariusza).
Źródło ubezpieczenie.com.pl

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Cesja wierzytelności oznacza przelew wierzytelności i zdefiniowana została w art. 509 Kodeksu cywilnego. Wierzyciel może bez zgody dłużnika dokonać cesji wierzytelności, czyli przenieść ją na osobę trzecią, chyba że przepisy ustawy zabraniały by tego, albo sprzeciwiały by się cesji zastrzeżenia umowne albo właściwości zobowiązania. Wraz z cesją wie [..]
Źródło moneyman.pl

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego (cedenta) na osobę trzecią, np. bank (cesjonariusza). Jej dokonanie oznacza, że uprawnionym do odbioru odszkodowania będzie wyłącznie ce [..]
Źródło ubezpieczenia.com

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej powodujące, że wypłata odszkodowania lub jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej lub prawnej na rzecz której dokonano zastrzeżenia ( [..]
Źródło bestpolisa.pl

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


(ang. assignment} - umowa, w my¶l której osoba przelewa przys³uguj±ce jej prawa (odstêpuje roszczenia) na rzecz innej osoby. Przekazanie praw w drodze cesji mo¿e nast±piæ bez zgody d³u¿nika, jednak po [..]
Źródło biznes-informator24.pl

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


cesja, cesjach, cesjami, cesją, cesje, cesję, cesji, cesjo, cesjom, cesyj
Źródło synonimiczny.pl

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Przeniesienie praw własności z tytułu polisy na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej.
Źródło metlife.pl

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


(ang. cession, transfer) Przelanie praw wynikających z danej umowy na osobę trzecią; w ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz osobie [..]
Źródło b-i-k.pl

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Przeniesienie praw własności z tytułu polisy na rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej.
Źródło poznajvision.pl

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Przelanie praw wynikających z danej umowy na osobę trzecią; w ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz osobie (instytucji), na rzecz kt [..]
Źródło tuw-cuprum.pl

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


przeniesienie wierzytelności, przelew, dochodzi do skutku w wyniku umowy pomiędzy wierzycielem (cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem), z reguły może być wykonywana bez zgody dłużnika, wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki
Źródło ticker.pl

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


family: 'Times New Roman';">- inaczej przelew wierzytelności. Poprzedni wierzyciel nazywany jest cedentem, a nabywca, czyli nowy wierzyciel jest cesjonariuszem. Cedent i cesjonariusz [..]
Źródło dunajfinanse.pl

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Przelew wierzytelności – polega na tym, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (art. 509 Kodeks [..]
Źródło maxilex.pl

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa przekazuj±ca ¶wiadczenia przys³uguj±ce ubezpieczonemu (cedentowi) na rzecz innej osoby (cesjonariuszowi). Czêsto wystêpuje jako samo zastrze¿enie, mówi±ce o tym, ¿e odszkodowanie nie zostanie wyp³acone ubezpieczonemu, tylko osobie (instytucji), na rzecz której dokonano cesji.przeniesienie praw wynikaj±cych z umowy ubezpieczenia. Najczê¶ciej s [..]
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa oznaczająca przeniesienie przez cedenta praw do świadczeń na wyznaczoną przez niego osobę lub instytucję (cesjonariusza).
Źródło insur.com.pl

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Cesja (nazywana też przelewem) jest umową cywilnoprawną, która przenosi prawo do wierzytelności z cedenta (wierzyciela) na osobę trzecią (cesjonariusza). Jeśli umowa cesji nie stanowi inaczej, cesjona [..]
Źródło findict.pl

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


przeniesienie praw własności na inną osobę
Źródło derbis.pl

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Jest to przelew wierzytelno¶ci z danego ¼ród³a przez pierwotnego wierzyciela (tzw. zbywcê albo cedenta) na inny podmiot (nabywcê, cesjonariusza). Cesja mo¿e dotyczyæ tak¿e wierzytelno¶ci, które jeszcz [..]
Źródło comperia.pl

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


przeniesienie praw własności na inną osobę
Źródło bssierpc.pl

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


odst¹pienie roszczenia, polega na przeniesieniu prawa wierzytelnoœci na rzecz osoby trzeciej
Źródło empi2.pl

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


przeniesienie praw w³asno¶ci na inn± osobê
Źródło bssokoly.pl

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


przelew wierzytelności, tj. umowa, na mocy której dotychczasowy wierzyciel (cedent) przenosi wierzytelność do majątku osoby trzeciej (cesjonariusza).
Źródło renaultfinansowanie.pl

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


 np. przeniesienie wierzytelności (długu) z banku na firmę windykacyjną, na podstawie umowy sprzedaży zawartej między tymi podmiotami.
Źródło best.com.pl

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Przelew wierzytelności, umowa, przez którą wierzyciel przenosi swoją wierzytelność na inną osobę. Cesja powinna byę dokonana na piśmie, jednak wymogu tego nie stosuje się do cesji wierzytelności z dok [..]
Źródło topfinance.pl

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Przeniesienie przez ubezpieczonego (cedenta) praw z umowy ubezpieczenia (do świadczeń, odszkodowania) na wyznaczoną przez ubezpieczonego osobę lub instytucję (cesjonariusza).
Źródło pzu.pl

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa przeniesienia wierzytelno¶ci - prawo wierzyciela do otrzymania okre¶lonej sumy od d³u¿nika przenoszone zostaje na osobê trzeci±, nastêpuje tu zmiana osoby wierzyciela; w ubezpieczeniach - cesja praw z polisy: zastrze¿enie zamieszczone w dokumencie ubezpieczenia, zobowi±zuj±ce do wyp³acenia odszkodowania w czê¶ci lub ca³o¶ci okre¶lonej osobie [..]
Źródło broker-serwis.pl

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Termin oznaczający przelew, przeniesienie wierzytelności, ma miejsce w związku z umową pomiędzy cedentem (wierzycielem) a cesjonariuszem (osobą trzecią). Może dochodzić do skutku bez zgody dłużnika; nabywca obok wierzytelności otrzymuje związane z nią prawa.
Źródło jpfinance.pl

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa, w myśl której osoba przelewa przysługujące jej prawa (odstępuje roszczenia) na rzecz innej osoby. Przekazanie praw w drodze cesji może nastąpić bez zgody dłużnika, jednak powinien być on o cesj [..]
Źródło bankpolski.pl

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Przelanie praw wynikających z danej umowy na osobę trzecią; w ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, ew. wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz osobie (instytucji), na rzecz k [..]
Źródło welcomefinance.pl

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Termin oznaczający przelew, przeniesienie wierzytelności, ma miejsce w związku z umową pomiędzy cedentem (wierzycielem) a cesjonariuszem (osobą trzecią). Może dochodzić do skutku bez zgody dłużnika; n [..]
Źródło finanse.egospodarka.pl

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Przelew wierzytelności, umowa na podstawie której wierzyciel przenosi swoją wierzytelność na inną osobę. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą. Cesja może dotyczyć rów [..]
Źródło firma.polski-cukier.pl

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


(cession) Przelew wirzytelności, umowa na podstawie której dotychczasowy wierzyciel przenosi swoja wierzytelność na osobę trzecią. Przelew wierzytelności nie wymaga udziału, ani zgody dłużnika. Dłużni [..]
Źródło asist.pl

48

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej mówiące, że wypłata odszkodowania lub też jego części przekazana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej bądź prawnej na rzecz której miało miejsce zastr [..]
Źródło ubezpieczenie-zdrowotne.com.pl

49

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej powodujące, że wypłata odszkodowania lub jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej lub prawnej na rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji), np. bankowi. Wymagana np. przy ubezpieczeniu mieszkań będących przedmiotem umowy o kredyt hipoteczny.
Źródło jpubezpieczenia.pl

50

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


zastrze¿enie w umowie ubezpieczniowej stanowi±ce, ¿e wyp³ata odszkodowania lub jego czê¶ci dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej lub prawnej rzecz której dokonano zastrze¿enia (cesj [..]
Źródło bankubezpieczen.pl

51

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa przelewu wierzytelności, na podstawie której cesjonariusz – osoba trzecia w stosunku do stron umowy ubezpieczenia (np. bank) nabywa przyszłą wierzytelność, np. z umowy ubezpieczenia (odszkodowan [..]
Źródło ergohestia.pl

52

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


(ang. cession, transfer) Przelanie praw wynikających z danej umowy na osobę trzecią; w ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz osobie [..]
Źródło zub.com.pl

53

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Cesja to umowa oznaczająca przeniesienie przez cedenta praw do świadczeń na wyznaczoną przez niego osobę lub instytucję (cesjonariusza). Najczęściej, jest to przeniesienie prawa do ewentualnego odszko [..]
Źródło axadirect.pl

54

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Przelanie prawa na druga osobę; zrzeczenie się wierzytelności. Polega ona na podpisaniu umowy przelewu wierzytelności (cesji), który dochodzi pomiędzy wierzycielem (cedentem), a osobą trzecią (cesjonariuszem). Może być wykonana bez zgody dłużnika, lecz powinien być o tym procesie powiadomiony. Na nabywcę wraz z wierzytelnością przechodzą także wszy [..]
Źródło kredytykonta.pl

55

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


zapis w umowie ubezpieczniowej mówiący o ty, że wypłata odszkodowania lub jego części zostanie wypłacona nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej lub prawnej rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji)
Źródło dknotus.pl

56

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


przelew praw na instytucję bądź osobę.
Źródło ubezpieczeniekredytowe.pl

57

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


 Umowa przekazania przez Klienta praw/wierzytelności wynikających z posiadanej umowy ubezpieczenia. Najczęściej chodzi o cesję praw do odszkodowania na bank, z polisy na życie, mieszkanie czy auto. [..]
Źródło saled.pl

58

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


z łacińskiego "dobrowolne ustąpienie" - oznacza przelanie praw z jednej osoby na drugą: w ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, że wypłata odszkodowania dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, [..]
Źródło serwis-ubezpieczeniowy.pl

59

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Cesja – umowa przeniesienia przez ubezpieczonego (cedenta) praw do wszelkich świadczeń przysługujących mu w ramach ubezpieczenia na inne osoby lub instytucje (cesjonariuszy). Umowa cesji nie jest równ [..]
Źródło ubezpieczenia-lublin.com.pl

60

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa oznaczaj±ca przeniesienie przez cedenta praw do ¶wiadczeñ na wyznaczon± przez niego osobê lub instytucjê (cesjonariusza).
Źródło magnus-broker.pl

61

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Zastrzeżenie w umowie ubezpieczniowej stanowiące, że wypłata odszkodowania lub jego części dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej lub prawnej rzecz której dokonano zastrzeżenia (cesji), np. bankowi.
Źródło nobledavid.pl

62

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa oznaczająca przeniesienie przez cedenta praw do świadczeń na wyznaczoną przez niego osobę lub instytucję (cesjonariusza).
Źródło ubezpieczeniaujuniora.com.pl

63

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


(ang. cession, transfer) – przelanie praw wynikających z danej umowy na osobę trzecią. W ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz osobi [..]
Źródło po-szkodzie.pl

64

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Cesja – umowa oznaczająca przeniesienie przez cedenta praw do świadczeń na wyznaczoną przez niego osobę lub instytucję (cesjonariusza).
Źródło leonisdirect.pl

65

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa postanawiająca o odstąpieniu przez jedną osobę (cedenta) przysługujących jej praw na rzecz innej osoby (cesjonariusza).
Źródło eranking.pl

66

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Najczęściej spotyka się cesję praw z ubezpieczenia na rzecz banku udzielającego kredytu lub zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniu autocasco, mieszk [..]
Źródło lazowski.com.pl

67

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa przekazująca świadczenia przysługujące ubezpieczonemu (cedentowi) na rzecz innej osoby (cesjonariuszowi). Często występuje jako samo zastrzeżenie, mówiące o tym, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone ubezpieczonemu, tylko osobie (instytucji), na rzecz której dokonano cesji czyli przeniesienia praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Najczęś [..]
Źródło tsp-ubezpieczenia.pl

68

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Najczęściej spotyka się cesję praw z ubezpieczenia na rzecz banku udzielającego kredytu lub zakładu ubezpieczeń w ubezpieczeniu autocasco, mieszk [..]
Źródło ubezpieczenia-astor.pl

69

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


(ang. cession, transfer) Przelanie praw wynikających z danej umowy na osobę trzecią; w ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, że wypłata odszkodowania zostanie dokonana nie ubezpieczonemu, lecz osobie [..]
Źródło asysta.net.pl

70

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


w kontekście rynku wtórnego polis rozumiana jako sprzedaż polisy, umowa przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia
Źródło marketpolis.pl

71

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Umowa przekazania przez Klienta praw/wierzytelności wynikających z posiadanej umowy ubezpieczenia. Najczęściej chodzi o cesję praw do odszkodowania na bank, z polisy na życie, mieszkanie czy auta w zw [..]
Źródło ubezpieczenia-puck.pl

72

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Cesja (inaczej przelew praw) służy przeniesieniu praw własności do wierzytelności z jednego podmiotu na inny, w tym także praw do roszczeń (np. o odsetki). Podstawą cesji jest umowa cywilnoprawna, na [..]
Źródło zdbp.pl

73

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


umowa oznaczająca przeniesienie przez cedenta praw do świadczeń na wyznaczoną przez niego osobę lub instytucję (cesjonariusza).
Źródło prosperobroker.pl

74

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Jest to przelew, przejście wierzytelności z majątku wierzyciela( cedenta) do majątku osoby trzeciej ( cesjonariusza), która staje się wierzycielem dłużnika pierwotnego wierzyciela( cedenta).Podstawą d [..]
Źródło prawnie.pl

75

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


z łacińskiego dobrowolne ustąpienie - oznacza przelanie praw z jednej osoby na drugą: w ubezpieczeniach oznacza zastrzeżenie, że wypłata odszkodowania dokonana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie (instytucji), na rzecz której dokonano cesji.
Źródło mardox.pl

76

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


(³c. cessio ‘ust±pienie prawne’) 1. praw., ekon. przekazanie praw do czego¶ lub wierzytelno¶ci jednej osoby komu¶ innemu, cedowanie. 2. praw. przekazanie czê¶ci terytorium pañstwa innemu pañstwu na po [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

77

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


1. «zrzeczenie się swoich praw do czegoś na rzecz innej osoby»
Źródło sjp.pwn.pl

78

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


Cesja – w prawie międzynarodowym – odstąpienie przez państwo części swojego terytorium na rzecz drugiego, potwierdzone umową międzynarodową. Formalnie składa się z dwóch etapów: 1. zrzeczenia się praw [..]
Źródło pl.wikipedia.org

79

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cesja


cesja (prawo międzynarodowe) przelew (prawo)
Źródło pl.wikipedia.org

80

0 Thumbs up   1 Thumbs down

cesja


Cesja – określana także jako przelew, to umowa cywilnoprawna jaka zawierana jest pomiędzy wierzycielem (zbywcą wierzytelności inaczej też cedentem) a osobą trzecią, tzw. nabywcą wierzytelności lub ces [..]
Źródło kontomaniak.pl

<< cesarz cetan >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie