prosperobroker.pl

Pozytywne oceny otrzymane3
Negatywne oceny otrzymane2
Karma:2 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (152)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

FRANSZYZA INTEGRALNA


zastrzeżona w warunkach ubezpieczenia granica wysokości szkody (określana procentowo lub kwotowo), do której towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaca odszkodowania – poszkodowany sam pokrywa koszty szkody. Jej przekroczenie powoduje wypłacenie całej kwoty. Stosowana zazwyczaj w umowach ubezpieczeniowych z wysoką kwotą gwarancyjną.
Źródło prosperobroker.pl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Osoba bliska


zwykle członek najbliższej rodziny ubezpieczonego – rodzice, współmałżonek, dzieci, rodzeństwo, przysposobiony, osoba pozostająca z ubezpieczonym w nieformalnym związku.
Źródło prosperobroker.pl

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


dokument wystawiony zgodnie z prawem wekslowym, stanowiący bezwarunkowe wezwanie do zapłaty określonej osobie w ustalonym terminie i miejscu przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną określonej sumy pieniężnej. Rozróżniamy dwa rodzaje weksli: weksle trasowane (ciągnione) oraz weksle własne.
Źródło prosperobroker.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AKTUARIUSZ


specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki
Źródło prosperobroker.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Auto-casco


ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
Źródło prosperobroker.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Agent ubezpieczeniowy


przedstawiciel ubezpieczyciela, który prezentuje i sprzedaje polisy. Agent ubezpieczeniowy nie ma możliwości dokonywania znaczących zmian w zawieranych umowa i posługuje się wzorcem dostarczonym przez ubezpieczyciela.
Źródło prosperobroker.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

alokacja składki


część składki, która w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przeznaczana jest na inwestycje.
Źródło prosperobroker.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktywa funduszu


suma składek wpłacanych przez członków funduszu, która jest przez niego inwestowana.
Źródło prosperobroker.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktywa netto funduszu


suma składek wpłacanych przez członków funduszu, pomniejszona o jego zobowiązania.
Źródło prosperobroker.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aktywa netto na jednostkê uczestnictwa


wartość aktywów netto funduszu w dniu wyceny podzielona na liczbę jednostek uczestnictwa.
Źródło prosperobroker.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 152