broker-serwis.pl

Website:https://proffman.pl/
Pozytywne oceny otrzymane6
Negatywne oceny otrzymane20
Karma:-13 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (509)

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

routing order


dokument spedycyjny wysy³any przez spedytora importera zagranicznemu spedytorowi korespondentowi, zawieraj±cy zlecenie zajêcia siê wysy³k± importowanego towaru z kraju eksportera do kraju importera.
Źródło broker-serwis.pl

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

cargo


ogólnie: ³adunek; termin stosowany równie¿ jako okre¶lenie ubezpieczeñ mienia w transporcie morskim, kolejowym i samochodowym.
Źródło broker-serwis.pl

3

1 Thumbs up   3 Thumbs down

Cena detaliczna


cena p³acona przez ostatecznego odbiorcê towaru; zawiera wszystkie sk³adniki kosztów powsta³ych w toku produkcji i dystrybucji towaru.
Źródło broker-serwis.pl

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

inwestycja


lokata; zaanga¿owanie ¶rodków pieniê¿nych w okre¶lony zakup, który ma przynie¶æ dochód lub wzrost warto¶ci ulokowanego kapita³u; równie¿ wszelkie zakupy maj±ce na celu zachowanie warto¶ci posiadanego kapita³u.
Źródło broker-serwis.pl

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

nostro


rachunek banku otwarty i prowadzony w innym (zagranicznym) banku;
Źródło broker-serwis.pl

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

abandon


w ubezpieczeniu morskim: zrzeczenie siê przez ubezpieczaj±cego (ubezpieczonego) na rzecz ubezpieczyciela praw do przedmiotu ubezpieczenia (statku lub towaru) w zamian za zap³atê pe³nej sumy ubezpieczenia; ubezpieczyciel wyp³aca zrzekaj±cemu siê pe³n± sumê ubezpieczenia, obejmuj±c jednocze¶nie wszelkie prawa do przedmiotu ubezpieczenia (statku lub t [..]
Źródło broker-serwis.pl

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ACTIO DIRECTA


przyznanie poszkodowanemu bezpo¶redniego roszczenia odszkodowawczego do ubezpieczyciela odpowiedzialno¶ci cywilnej sprawcy szkody.
Źródło broker-serwis.pl

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ADR


1. - umowa europejska dotycz±ca miêdzynarodowego przewozu drogowego materia³ów niebezpiecznych; wraz z za³±cznikami A i B (stanowi±cymi integraln± czê¶æ umowy) okre¶la stosunki prawne miêdzy uczestnicz±cymi pañstwami, reguluje w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych materia³ów niebezpiecznych, klasyfikuj±c je wed³ug rodzaju, okre¶laj±c [..]
Źródło broker-serwis.pl

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

ADR


2. - amerykañski kwit depozytowy; kwit emitowany przez banki amerykañskie w celu u³atwienia zawierania transakcji w udzia³ach i akcjach zagranicznych; wprowadzone na amerykañski rynek w celu u³atwienia obrotu akcjami (lub udzia³ami) ju¿ notowanymi na zagranicznych gie³dach; nabywca ADR-u jest jakby po¶rednio posiadaczem akcji zagranicznej firmy; w [..]
Źródło broker-serwis.pl

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

AGENCJA CELNA


podmiot gospodarczy, dzia³aj±cy na podstawie upowa¿nienia (zezwolenia) prezesa GUC, zatrudniaj±cy pracowników zwanych agentami celnymi; dzia³a w zakresie dozoru celnego i kontroli celnej na zlecenie przedsiêbiorstw dokonuj±cych obrotu towarowego z zagranic± (na podstawie i w granicach udzielonego jej upowa¿nienia); do zakresu czynno¶ci agencji celn [..]
Źródło broker-serwis.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 509