radca.com.pl

Website:https://radca.com.pl/
Pozytywne oceny otrzymane4
Negatywne oceny otrzymane1
Karma:4 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (132)

1

1   0

ekspektatywa


jest to roszczenie zbywalne wynikające z uregulowań ustawy prawo o spółdzielniach mieszkaniowych. Roszczenie to dotyczy ustanowienia odrębnej własności lokalu i powstaje z chwilą, gdy z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.
Źródło radca.com.pl

2

1   0

indos


Jest to jeden ze sposobów przenoszenia praw i stosuje się go w odniesieniu do dokumentów szczególnego rodzaju (papierów wartościowych na zlecenie, np. weksla, czeku, akcji). Jest pisemnym oświadczeniem składanym na dokumencie i musi obejmować przynajmniej nazwisko osoby zbywającej prawa z dokumentu.
Źródło radca.com.pl

3

1   0

kapitał zakładowy


Jest to kwotowo wskazana w umowie spółki z oo. (statucie spółki akcyjnej) suma pieniężna, która stanowi początkowy majątek spółki. Musi być wyrażona w walucie polskiej. Jest sumą wszystkich udziałów (akcji). Minimalny kapitał zakładowy w spółce z oo. wynosi 50.000zł, natomiast minimalny kapitał akcyjny to 100.000zł.
Źródło radca.com.pl

4

1   0

kasacja


W postępowaniu sądowym (zarówno cywilnym, jak i karnym) środek odwoławczy kierowany do Sądu Najwyższego. W postępowaniu cywilnym kasacja przysługuje od wydanego przez sąd II instancji wyroku. Wniesienie kasacji jest bezpośrednio dostępne dla stron, ale jest objęte przymusem adwokackim. Jednak zaskarżenie orzeczenia sądu II instancji [..]
Źródło radca.com.pl

5

0   0

abandon


Pojęcie z zakresu prawa morskiego. Zgodnie z nim ubezpieczający może za zrzeczeniem się na rzecz zakładu ubezpieczeń praw do przedmiotu ubezpieczenia (abandon) żądać zapłaty pełnej sumy ube [..]
Źródło radca.com.pl

6

0   0

adhezja


umowa przystąpieniowa; zawierana w ten sposób, że wola jednej ze stron umowy ograniczona jest do wyrażenia woli zawarcia/ niezawarcia umowy (np. umowa o przewóz koleją, tramwajem).
Źródło radca.com.pl

7

0   0

agent


przyjmujący zlecenie w umowie agencyjnej. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do st [..]
Źródło radca.com.pl

8

0   0

agreement


Wstępna zgoda państwa przyjmującego na przyjęcie niektórych kategorii przedstawicieli dyplomatycznych państwa wysyłającego ; uzyskanie w drodze dyplomatycznej , w drodze poufnej zapewnienie ob [..]
Źródło radca.com.pl

9

0   0

akcept


Zgoda na przyjęcie na siebie zobowiązania do spełnienia jakiegoś świadczenia we własnym imieniu, ale na rachunek (czyli ze skutkiem ekonomicznym) innej osoby, poświadczona przez podpis na dokum [..]
Źródło radca.com.pl

10

0   0

akcja


Jest to dokument, który wydaje spółka akcyjna. Akcja może być imienna (wskazuje z imienia i nazwiska, kto może wykonywać prawa akcjonariusza) albo na okaziciela (wtedy uprawnionym z akcji jest [..]
Źródło radca.com.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 132