kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

Woonplaats:1
Pozytywne oceny otrzymane9
Negatywne oceny otrzymane9
Karma:1 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (129)

1

9 Thumbs up   7 Thumbs down

wniosek


wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia sk³adany zwykle przez ubezpieczaj±cego wraz z kompletem dokumentów.
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agent ubezpieczeniowy


przedsiêbiorca, który dzia³a na rzecz jednego zak³adu ubezpieczeñ i w jego imieniu podejmuje czynno¶ci zwi±zane z zawieraniem umowy ubezpieczenia. Za szkodê wyrz±dzon± przez agenta ubezpieczeniowego w zwi±zku z wykonywaniem czynno¶ci agencyjnych odpowiada zak³ad ubezpieczeñ, na rzecz którego agent dzia³a³. Jest tak¿e inna kategoria agentów - multia [..]
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

all risks


konstrukcja produktu ubezpieczeniowego oznaczaj±ca objêcie ochron± wszystkich mo¿liwych ryzyk za wyj±tkiem jawnie wy³±czonych.
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aktuariusz


specjalista w zakresie matematyki ubezpieczeniowej, finansowej i statystyki ubezpieczeniowej. Jest jednym z kluczowych pracowników zak³adu ubezpieczeñ, odpowiada za w³a¶ciwe ustalanie rezerw, kszta³towanie taryf i inne czynno¶ci w ramach dzia³alno¶ci zak³adu ubezpieczeñ wykorzystuje wiedzê ze wspomnianego zakresu.
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akwizycja


ogó³ czynno¶ci zmierzaj±cych do zawarcia umowy ubezpieczenia wykonywanych przez pracownika zak³adu ubezpieczeñ lub po¶rednika ubezpieczeniowego (agenta) w imieniu i na rzecz zak³adu ubezpieczeñ lub zak³adów ubezpieczeñ.
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

assistance


us³uga organizacji pomocy w zakresie ryzyk objêtych umow± ubezpieczenia np. organizacja samochodu zastêpczego, holownika, lekarza, opieki, kontynuacji podró¿y itp. Uubezpieczenie dobrowolne, którego celem jest ró¿norodna pomoc techniczna, medyczna, informacyjna ubezpieczaj±cemu (np. kierowcy pojazdu, pasa¿erom), polegaj±ca np. na us³ugach serwisowy [..]
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

auto casco


dobrowolne ubezpieczenie l±dowych pojazdów mechanicznych (samochody, motocykle, motorowery, tramwaje, trolejbusy), chroni±ce przed finansowymi nastêpstwami uszkodzeñ, zniszczeñ i kradzie¿y.
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

beneficjent


osoba fizyczna lub prawna wskazana jako uprawniony do odebrania ¶wiadczenia okre¶lonego w umowie ubezpieczenia.
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

baga¿


przedmioty osobistego u¿ytku zwyczajowo zabierane w podró¿, takie jak: odzie¿, obuwie, ¶rodki higieny osobistej, torebki, ksi±¿ki, zegarki, okulary, namioty itp., stanowi±ce w³asno¶æ ubezpieczaj±cego lub znajduj±ce siê w jego posiadaniu.
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bezterminowe ubezpieczenia ubezpieczenie


które zosta³o zawarte na czas nieokre¶lony.
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl (offline)


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 129