stoplichwie.pl

Woonplaats:1
Pozytywne oceny otrzymane19
Negatywne oceny otrzymane8
Karma:10 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (248)

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Rachunek rozliczeniowy


rachunki prowadzone na rzecz przedsiębiorstw oraz osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek. Występują dwa podstawowe rachunki dla firm- rachunek rozliczeniowy bieżący oraz rachunek rozliczeniowy pomocniczy. Prawo narzuca założenie rachunku bieżącego dla każdego podmiotu z zarejestrowaną działalnością, natomiast rachunek pomocnic [..]
Źródło stoplichwie.pl

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

deponent


Osoba deponująca środki lub inne mienie w depozycie. Deponentem jest w rezultacie każdy, kto powierza swój majątek bankowi lub innej instytucji, nie tylko rzeczowy, ale także pieniężny. Jest to np. klient posiadający konto osobiste w banku, inwestujący swoje pieniądze w lokatę. itp.
Źródło stoplichwie.pl

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Indeksacja


Dostosowanie wskaźnika wzrostu cen, oprocentowania czy też odsetek do obecnej sytuacji na rynku walutowym. Innymi słowy jest to podwyższenie (rzadziej obniżenie) danej kwoty tak, aby wciąż reprezentowała tą samą wartość. Głównym celem indeksacji jest zapobieganie negatywnym skutkom inflacji.
Źródło stoplichwie.pl

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

prolongata


Wydłużenie terminu spłaty kredytu lub pożyczki, które dokonywane jest na wniosek klienta. Prolongata zwykle wnoszona jest na podstawie aneksu do umowy, ponieważ wymaga ona dokonania zmian w harmonogramie spłat, co może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty. Jest to dobre rozwiązanie dla klientów mających chwilowe kłopoty ze spłatą zadłużenia [..]
Źródło stoplichwie.pl

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

aprecjacja


Zjawisko polegające na umocnieniu waluty krajowej względem waluty obcej, które jest wynikiem przewagi popytu nad podażą. Aprecjacja jest korzystna przede wszystkim dla kredytobiorców zaciągających pożyczki w obcej walucie, co wiąże się z obniżeniem wartości rat. Przeciwieństwem aprecjacji jest deprecjacja.
Źródło stoplichwie.pl

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Audyt


Ocena organizacji, instytucji lub produktów dokonywana przez wykwalifikowane osoby (audytor) lub firmy.
Źródło stoplichwie.pl

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

BVPS


Wartość księgowa przypadająca na jedną akcję, która innymi słowy oznacza wskaźnik ceny akcji do jej wartości netto. Wskaźnik BVPS jest stosowany w celu wyceny danej spółki. Chcąc obliczyć BVPS należy podzielić wartość księgową spółki (czyli wartość aktyw pomniejszoną o zobowiązania) przez liczbę wyemitowanych akcji). Otrzymany wynik obrazuje nam ce [..]
Źródło stoplichwie.pl

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

deprecjacja


Zjawisko polegające na osłabieniu waluty krajowej względem waluty zagranicznej, które jest wynikiem przewagi podaży nad popytem. Deprecjacja jest szczególnie bolesna w przypadku zaciągania kredytów w obcej walucie, która oznacza podwyższenie rat. Przeciwieństwem deprecjacji jest aprecjacja.
Źródło stoplichwie.pl

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Dłużne papiery wartościowe


Papiery wartościowe reprezentujące wierzytelności pieniężne płatne w określonych terminach. Do papierów dłużnych należą m.in. bony skarbowe, obligacje, polisy ubezpieczeniowe.
Źródło stoplichwie.pl

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

fuzja


Połączenie dwóch przedsiębiorstw lub przejęcie przez dane przedsiębiorstwo innych firm, mające na celu wzmocnienie ich konkurencyjności na rynku.
Źródło stoplichwie.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 248