Definicja Beneficjent
Co znaczy Beneficjent? Tutaj znajdziesz 56 definicję słowa Beneficjent. Możesz również dodać swoją deninicję słowa Beneficjent

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Beneficjent – osoba czerpiąca zyski, profity z czegoś. Na przykład osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja lub poręczenie. W przypadku przelewów pieniężnych (zarówno lokalnych jak i zagranicznych) - osoba, na rzecz której zostaje dokonany przelew. Autor(ka) wpisu: Kaja [..]
Źródło ozkultura.pl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


osoba której przysługuje świadczenie (korzyści)
Źródło atea.pl

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Osoba uprawniona do osiągnięcia korzyści np. z posiadania polisy. Beneficjentem będzie żona odbierająca świadczenie z polisy na życie zmarłego męża lub bank udzielający kredytu na zakup samochodu, odb [..]
Źródło ubezpieczenia.com

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


(Beneficiary) – zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206) to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, po [..]
Źródło klspartners.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Podmiot wskazany w poleceniu wypłaty za granicę, na rzecz którego ma być dokonana wypłata.
Źródło bgzoptima.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Strona umowy, która czerpie zyski płynące z danej umowy (np. kredytu, poręczenia). Pojęcie beneficjenta najczęściej używane jest w ramach umowy akredytywy.
Źródło stoplichwie.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Osoba będąca odbiorcą środków na przykład z kredytu.
Źródło finanse.wgnkredyty.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Strona, na której rzecz ma być dokonana płatność.
Źródło logistyka.net.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


uprawniony, uposażony.
Źródło bestpolisa.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja, poręczenie itd., osoba czerpiąca zyski z jakiejkolwiek transakcji lub umowy.
Źródło bossa.pl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Osoba, instytucja lub ¶rodowisko (grupa spo³eczna) uzyskuj±ca korzy¶ci z programu lub projektu realizowanego w ramach funduszy strukturalnych. Pojêcie...
Źródło tech.money.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


beneficjent, beneficjenci, beneficjencie, beneficjenta, beneficjentach, beneficjentami, beneficjentem, beneficjentom, beneficjentowi, beneficjentów, beneficjenty
Źródło synonimiczny.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofina [..]
Źródło mojafirma.infor.pl

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Podmiot publiczny lub prywatny oraz osoba fizyczna, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji; w kontekście programów pomocy państwa „beneficjent” oznacza podmiot, który otrzy [..]
Źródło power.gov.pl

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Podmiot publiczny lub prywatny oraz osoba fizyczna, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji; w kontekście programów pomocy państwa „beneficjent” oznacza podmiot, który otrzy [..]
Źródło funduszeeuropejskie.gov.pl

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Podmiot gospodarczy, podmiot lub przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje. W ramach programów pomocy objętych art. 87 Traktatu bene [..]
Źródło rpo.slaskie.pl

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


podmiot publiczny lub prywatny oraz osobę fizyczną, odpowiedzialnych za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji; w kontekście programów pomocy państwa „beneficjent” oznacza podmiot, który otr [..]
Źródło rpo.slaskie.pl

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (której ustawa przyznaje zdolność prawną), realizująca projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagran [..]
Źródło larr.pl

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Podmiot publiczny lub prywatny oraz osoba fizyczna, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji; w kontekście programów pomocy państwa „beneficjent” oznacza podmiot, który otrzy [..]
Źródło rpo.wzp.pl

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 oraz w art. 63 rozporządzenia ramowego
Źródło rpo.lubuskie.pl

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Podmiot publiczny lub prywatny oraz osoba fizyczna, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji; w kontekście programów pomocy państwa, „beneficjent” oznacza podmiot, który otrz [..]
Źródło rpo.opolskie.pl

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Podmiot publiczny lub prywatny oraz osoba fizyczna, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji; w kontekście programów pomocy państwa „beneficjent” oznacza podmiot, który otrzymuje pomoc.
Źródło rpo.podkarpackie.pl

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Podmiot publiczny lub prywatny oraz osoba fizyczna, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji; w kontekście programów pomocy państwa „beneficjent” oznacza podmiot, który otrzy [..]
Źródło wrpo.wielkopolskie.pl

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Podmiot publiczny lub prywatny oraz osoba fizyczna, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjowanie i wdrażanie operacji; w kontekście programów pomocy państwa, „beneficjent” oznacza podmiot, który otrz [..]
Źródło rpo.lubelskie.pl

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


zgodnie z definicją przyjętą w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofi [..]
Źródło ncbr.gov.pl

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy dofinansowania projektu
Źródło mazowia.eu

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofin [..]
Źródło 2007-2013.mojregion.eu

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


osoba fizyczna lub prawna wskazana jako uprawniony do odebrania ¶wiadczenia okre¶lonego w umowie ubezpieczenia.
Źródło kalkulator-ubezpieczeniowy.pl

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


inaczej uposażony, osoba uprawniona przez Ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku śmierci ubezpieczonego.
Źródło insur.com.pl

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


osoba będąca adresatem, odbiorcą środków (obdarowany)
Źródło derbis.pl

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Beneficjent to osoba fizyczna lub prawna korzystaj±ca z czego¶ (np. rozwi±zania bankowego), czerpi±ca z czego¶ zyski, uprawniona do czego¶. W nomenklaturze bankowej z pojêciem beneficjenta mo¿na spotk [..]
Źródło comperia.pl

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


osoba będąca adresatem, odbiorcą środków (obdarowany)
Źródło bssierpc.pl

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


osoba bêd±ca adresatem, odbiorc± ¶rodków (obdarowany)
Źródło bssokoly.pl

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Osoba fizyczna, prawna – która otrzymała kredyt na rzecz której otwarto akredytywę, czyli udzielono poręczenia, etc.
Źródło onlinekredyt.pl

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


osoba korzystająca z kredytu. Zarówno fizyczna jak i prawna.
Źródło amfinance.pl

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


osoba fizyczna lub prawna otrzymuj±ca kredyt (credit beneficiary) lub na rzecz której dokonano polecenia wyp³aty (transferee), porêczenia czy otwarcia akredytywy (accreditee).
Źródło broker-serwis.pl

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Osoba, która jest członkiem organizacji, która zapewnia korzyści, lub strona, która jest wyznaczona jako adresat korzyści. Zobacz również organizacja strona świadczenie
Źródło technet.microsoft.com

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Osoba czerpiąca zyski, profity z czegoś. Np. Osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa.
Źródło welcomefinance.pl

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Osoba fizyczna lub prawna otrzymująca kredyt, na rzecz której otwarto akredytywę, udzielono poręczenia, etc. Zobacz także Akredytywa
Źródło finanse.egospodarka.pl

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


 - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dof [..]
Źródło pup-kkozle.pl

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


instytucja, której wniosek aplikacyjny został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie.
Źródło gops.liskow.pl

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


(uposażony, uprawniony)
Źródło ubezpieczenie-zdrowotne.com.pl

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


uprawniony, uposażony.
Źródło jpubezpieczenia.pl

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


patrz Osoba uprawniona
Źródło bankubezpieczen.pl

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


to inaczej uprawniony, uposażony.
Źródło dknotus.pl

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


świadczeniobiorca usług bankowych.
Źródło ubezpieczeniekredytowe.pl

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


inaczej uposa¿ony, osoba uprawniona przez Ubezpieczonego, której zostanie wyp³acone ¶wiadczenie ubezpieczeniowe w przypadku ¶mierci ubezpieczonego.
Źródło magnus-broker.pl

48

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Patrz uprawniony, uposażony.
Źródło nobledavid.pl

49

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


inaczej uposażony, osoba uprawniona przez Ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku śmierci ubezpieczonego.
Źródło ubezpieczeniaujuniora.com.pl

50

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Beneficjent – inaczej uposażony; osoba wskazana w polisie uprawniona do otrzymania należnego świadczenia ubezpieczeniowego lub odszkodowania w przypadku śmierci ubezpieczonego.
Źródło leonisdirect.pl

51

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


podmiot uprawniony do przyjęcia świadczenia; w stosunkach z bankiem tym świadczeniem najczęściej będzie wypłata środków dokonywana na podstawie polecenia zapłaty, akredytowanych dokumentów czy gwaranc [..]
Źródło eranking.pl

52

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


osoba bêd±ca adresatem, odbiorc± ¶rodków (obdarowany) bezgotówkowy
Źródło bsteresin.pl

53

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


inaczej uposażony, osoba uprawniona przez Ubezpieczonego, której zostanie wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku śmierci ubezpieczonego.
Źródło prosperobroker.pl

54

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


, beneficjant 1. «osoba korzystająca z beneficjum»
Źródło sjp.pwn.pl

55

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Beneficjent


Beneficjent – osoba czerpiąca zyski, profity z czegoś. Na przykład osoba fizyczna lub prawna, której udzielono kredytu albo na rzecz której została otwarta akredytywa, udzielona gwarancja lub poręczen [..]
Źródło pl.wikipedia.org

56

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Beneficjent


Jeżeli projekt zostaje zaakceptowany, wnioskodawca staje się beneficjentem dofinansowania  w  ramach  programu  Erasmus+.  Beneficjent  podpisuje umowę finansową z Narodową Agencją lub Agencją Wykonawczą, która zaakceptowała projekt, albo jest powiadamiany przez tę agencję o decyzji. Jeżeli wniosek został złożony w imieniu innych uczestniczących in [..]
Źródło erasmusplus.org.pl

<< Udział własny ECTS >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie