Definicja weksel
Co znaczy weksel? Tutaj znajdziesz 40 definicję słowa weksel. Możesz również dodać swoją deninicję słowa weksel

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Weksel – to rodzaj papieru wartościowego, który posiada określoną przez prawo wekslowe formę, a złożony na nim podpis stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego ciążącego na podpisującym. We [..]
Źródło kontomaniak.pl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


dokument wystawiony zgodnie z prawem wekslowym, stanowiący bezwarunkowe wezwanie do zapłaty określonej osobie w ustalonym terminie i miejscu przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną określonej sumy pieniężnej. Rozróżniamy dwa rodzaje weksli: weksle trasowane (ciągnione) oraz weksle własne.
Źródło prosperobroker.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


(1.1) dokument, w którym dłużnik zobowiązuje się zwrócić wierzycielowi określoną sumę pieniędzy w określonym czasie; | (1.1) | wekslowy
Źródło pl.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


to rodzaj papieru warto¶ciowego. Weksel zawiera w sobie prawo maj±tkowe polegaj±ce na zobowi±zaniu wystawcy weksla do wyp³acenia ¶ci¶le okre¶lonej kwoty pieniê¿nej (sumy wekslowej) osobie wskazanej na [..]
Źródło money.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


p. przesmyk.
Źródło lowiectwo.com.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Papier wartościowy, w którym wystawca weksla zobowiązuje się sam (własny) do zapłacenia określonej sumy albo poleca (trasowany) jej zapłacenie osobie trzeciej. Należy do kategorii papierów wartościowy [..]
Źródło mikroporady.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


To dokument zawierający bezwarunkowe zobowiązanie się tego, kto ten dokument podpisuje do zapłaty wskazanej w nim kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie.
Źródło radca.com.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Papier wartościowy zobowiązujący wystawcę do bezwarunkowej zapłaty określonej kwoty na rzecz wskazanej osoby lub instytucji we wskazanym czasie. Szczególnym rodzajem weksla jest weksel in blanco, czyli weksel, który posiada choć jedno niewypełnione miejsce (np. kwotę, czas wypłaty), co daje możliwość dowolnego kształtowania treści przez posiadacza [..]
Źródło stoplichwie.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Rodzaj papieru wartościowego, w którym wystawca weksla sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla. Stanowi często jedno z zabezpieczeń kredytu. Banki stosują na ogół weksel in blanco. Do [..]
Źródło finanse.wgnkredyty.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany) albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel).
Źródło monetary.pl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Dłużny papier wartościowy, sporządzany na piśmie według określonego wzoru, w którym wystawca weksla zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniędzy właścicielowi weksla. Weksel jest często wykorz [..]
Źródło finansowysupermarket.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


dokument wystawiony zgodnie z prawem wekslowym, stanowi±cy bezwarunkowe wezwanie do zap³aty okre¶lonej osobie w ustalonym terminie i miejscu przez wystawcê lub osobê przez niego wskazan± okre¶lonej su [..]
Źródło ubezpieczenie.com.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Weksel to papier wartościowy potwierdzający za pośrednictwem złożonego na nim przez wystawcę podpisu, istnienie zobowiązania wekslowego. Wszelkie warunki funkcjonowania weksla, w praktyce określa prawo wekslowe. Cechą charakterystyczną weksli jest istnienie bezwarunkowego zobowiązania finansowego wystawcy lub trasata wobec innej osoby - remitenta. [..]
Źródło moneyman.pl

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


papier wartościowy, sformalizowany dokument, który powinien zostać sporządzony według zasad określonych w ustawie Prawo wekslowe, występuje w obrocie w dwóch postaciach: jako weksel własny i trasowany, głównym zobowiązanym z weksla własnego jest jego wystawca, wystawca weksla trasowanego poleca w nim zapłatę sumy wekslowej innej osobie, zwanej tras [..]
Źródło bossa.pl

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


(ang. bill of exchange) - papier warto¶ciowy o ¶ci¶le sprecyzowanej przez prawo formie. Jest to dokument zobowi±zuj±cy wystawce weksla lub wskazan± przez niego osobê do zap³aty okre¶lonej kwoty pieniê [..]
Źródło biznes-informator24.pl

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Rodzaj papieru wartościowego, imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla albo zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty określonej sumy pieniężnej (w [..]
Źródło wezleasing.pl

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


papier wartościowy, za pomocą którego jego wystawca zobowiązuje się zapłacić bezwarunkowo określoną sumę pieniężną  na rzecz odbiorcy weksla.
Źródło dunajfinanse.pl

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Weksel jest rodzajem papieru wartościowego
Źródło zrozumfinanse.pl

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Weksel to papier warto¶ciowy, w którym wystawca (trasant) zobowi±zuje siebie lub inn± wskazan± osobê  do bezwarunkowego zap³acenia w oznaczonym czasie danej kwoty (tzw. sumê wekslow±) osobie innej oso [..]
Źródło comperia.pl

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


papier wartościowy, w którym wystawca (bądź wskazana przez niego osoba) zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacenia określonej sumy pieniężnej (sumy wekslowej) w oznaczonym terminie na rzecz remitenta (osoby, na rzecz lub zlecenie której ma zostać zrealizowana płatność); w zależności od osoby dłużnika wyróżnia się: weksel własny, w którym do zapła [..]
Źródło kancelariaraven.pl

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


papier wartoœciowy potwierdzaj¹cy zobowi¹zanie d³u¿nika do zap³acenia w oznaczonym czasie okreœlonej na wekslu kwoty œrodków pieniê¿nych. Weksle wystawia siê z regu³y na oryginalnych blankietach, któr [..]
Źródło empi2.pl

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


To papier wartościowy, zobowiązujący wystawcę weksla do zapłaty sumy pieniężnej, na którą został wystawiony określonej osobie. Ponadto w ustalonym terminie, miejscu.
Źródło onlinekredyt.pl

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


dokument na mocy którego wystawca bądź wskazana przez niego osobę ma obowiązek zapłacić ustaloną kwotę w określonym terminie.
Źródło amfinance.pl

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


dokument zobowi±zuj±cy wystawcê lub wskazan± przez niego osobê do bezwarunkowego zap³acenia okre¶lonej kwoty pieniê¿nej w okre¶lonym terminie; rozró¿nia siê weksle: w³asny (sol± weksel - promissory notê) w którym wystawca sam zobowi±zuje siê do zap³aty oraz trasowany (weksel ci±gniony, trata - drawn bili, draft) w którym wystawca zleca wskazanej w [..]
Źródło broker-serwis.pl

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Dokument źródłowy, który dokumentuje bezwarunkowe żądanie, aby strona trzecia zapłaciła innej stronie, gdy tego zażąda. Zobacz również dokument źródłowy strona
Źródło technet.microsoft.com

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty określonej osobie, w ustalonym terminie i miejscu, sumy pieniężnej, na którą został wystawiony. WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) Roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. WIBOR (ang.Warsaw Interbank Offered Rate) Śred [..]
Źródło jpfinance.pl

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


papier warto¶ciowy zobowi±zuj±cy wystawcê weksla do zap³aty okre¶lonej kwoty w oznaczonym czasie.
Źródło inwest.pl

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Dokument stwierdzający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej na nim kwoty, w określonym na wekslu terminie i miejscu. Rozróżnia się dwa rodzaje weksla: weksel własny i weksel trasowany.Weksel [..]
Źródło welcomefinance.pl

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


dokument, który gwarantuje wypłacenie okazicielowi danej sumy pieniędzy przez wystawcę
Źródło gwo.pl

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty określonej osobie, w ustalonym terminie i miejscu, sumy pieniężnej, na którą został wystawiony. Zobacz także 10 sposobów [..]
Źródło finanse.egospodarka.pl

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


(bill of exchange) Papier wartościowy; dokument sporządzony w określonej przez prawo formie, na podstawie którego osoba wystawiająca lub przez niego wskazana zobowiązuje się do bezwarunkowego zapłacen [..]
Źródło asist.pl

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


dokument wystawiony zgodnie z prawem wekslowym, stanowi±cy bezwarunkowe wezwanie do zap³aty okre¶lonej osobie w ustalonym terminie i miejscu przez wystawcê lub osobê przez niego wskazan± okre¶lonej su [..]
Źródło magnus-broker.pl

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


dokument kredytowy krótkoterminowy, w którym wystawca zmuszony jest do bezwarunkowego zapłacenia sumy pieniędzy w odpowiednim terminie na rzecz danej osoby.
Źródło generaloutsource.pl

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Rodzaj papieru wartościowego, imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty okr [..]
Źródło symultana.org

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Papier wartościowy, imienny lub na zlecenie, w którym wystawca weksla albo zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pien [..]
Źródło prawnie.pl

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Miejsce, w którym zwierzyna wychodzi na żer.  
Źródło poradniklowiecki.pl

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


(niem. Wechsel ‘zamiana, wymiana’) ekon. dokument kredytowy na specjalnym blankiecie, zawiera zobowi±zanie bezwarunkowego zwrotu okre¶lonej sumy w ¶ci¶le okre¶lonym czasie przez osoby, które ten dokum [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

weksel


Weksel (z niem. Wechsel 'zmiana') – papier wartościowy o określonej przez prawo wekslowe formie, charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowe [..]
Źródło pl.wikipedia.org

39

0 Thumbs up   1 Thumbs down

weksel


Weksel in blanco to papier wartościowy zobowiązujący kredytobiorcę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty w oznaczonym terminie. Niezbędny dla jego ważności jest podpis wszystkich Kredytobiorcó [..]
Źródło topfinance.pl

40

0 Thumbs up   1 Thumbs down

weksel


rodzaj papieru wartościowego, imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla albo zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty określonej sumy pieniężnej (w [..]
Źródło f4b.pl

<< bene meritus wektor >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie