Definicja inflacja
Co znaczy inflacja? Tutaj znajdziesz 48 definicję słowa inflacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa inflacja

1

1   0

inflacja


Proces wzrostu cen w gospodarce połączony z z utratą wartości pieniądza. Gwałtowna inflacja nazywana jest hiperinflacją, która może skutkować poważnym załamaniem gospodarki danego kraju.
Źródło stoplichwie.pl

2

1   0

inflacja


trwały proces wzrostu cen, określany także jako spadek siły nabywczej pieniądza. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja.
Źródło kontomlodziezowe.com

3

1   0

inflacja


Wzrost cen dóbr i us³ug.
Źródło forex24.edu.pl

4

0   0

inflacja


(1.1) postępujący spadek wartości pieniądza prowadzący do wzrostu cen; | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''Inflacja w pierwszym półroczu była wyższa niż powszechnie oczekiwano [..]
Źródło pl.wiktionary.org

5

0   0

inflacja


jest utrzymuj±cym siê przez d³u¿szy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, po³±czonym z du¿± utrat± warto¶ci pieni±dza. Wystêpuje wówczas du¿y wzrost poda¿y pieni±dza i szyb [..]
Źródło money.pl

6

0   0

inflacja


spadek wartości i siły nabywczej pieniądza charakteryzujący się wzrostem cen.
Źródło histmag.org

7

0   0

inflacja


proces obniżania się siły nabywczej pieniądza, którego wyrazem przede wszystkim jest wzrost średniego poziomu cen. Do podstawowych miar inflacji należą: indeks CPI, indeks cen producentów (PP [..]
Źródło raiffeisenpolbank.com

8

0   0

inflacja


Proces wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nie akceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We współczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach. Stopień nasilenia inflacji określa stopa inflacji, wyrażająca w procentach wzrost poziomu [..]
Źródło monetary.pl

9

0   0

inflacja


wzrost cen towarów, spowodowany obni¿aniem siê si³y nabywczej pieni±dza.
Źródło ubezpieczenie.com.pl

10

0   0

inflacja


Poziom cen dóbr konsumpcyjnych nie jest stały w czasie. Wystarczy prześledzić historyczne ceny podstawowych towarów takich jak cukier, chleb czy mleko i masło. Wyraźnie widoczne są wahania, cz [..]
Źródło moneyman.pl

11

0   0

inflacja


Inflacja - „Inflacja w paradoksalny sposób doprowadza do tego, że świadomość pogrąża się w nieświadomości. Z sytuacją taką mamy do czynienia wtedy, gdy świadomość próbuje przechwyci [..]
Źródło jungpoland.org

12

0   0

inflacja


jest utrzymuj±cym siê przez d³u¿szy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, po³±czonym z utrat± warto¶ci pieni±dza. Wystêpuje wówczas wzrost poda¿y pieni±dza i szybko¶ci jego o [..]
Źródło slownik.cire.pl

13

0   0

inflacja


proces ekonomiczny polegaj±cy na zwiêkszeniu ilo¶ci pieni±dza w obiegu w stopniu silniejszym od wzrostu masy towarowej; przejawia siê wzrostem cen.
Źródło slownik.cire.pl

14

0   0

inflacja


Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z utratą wartości pieniądza. Pociąga ona za sobą wzrost podaży pieniądza i szybko [..]
Źródło cenytransferowe.org

15

0   0

inflacja


inflacja, inflacjach, inflacjami, inflacją, inflacje, inflację, inflacji, inflacjo, inflacjom, inflacyj
Źródło synonimiczny.pl

16

0   0

inflacja


Inflacja to trwały wzrost poziomu cen. Mierzy się ją przy pomocy stopy inflacji, która wyraża procentowo jak szybko zwiększa się poziom cen w danym czasie, np. wzrost cen w lipcu o 10% miesięc [..]
Źródło nbpniewyklucza.pl

17

0   0

inflacja


proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Przeciwnym zjawiskiem do inflacji jest deflacja.Przyczyny inflacji: - nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny lub kreację w bankach komercyjnych, - niespodziewany i gwałtowny wz [..]
Źródło nbportal.pl

18

0   0

inflacja


spadek siły nabywczej pieniądza, który przejawia się głównie wzrostem cen dóbr i usług. Inflacja uznawana jest za miarę spadku wartości naszych pieniędzy – wraz z upływem czasu jesteśmy [..]
Źródło najlepszelokaty.pl

19

0   0

inflacja


spadek siły nabywczej pieniądza, który przejawia się głównie wzrostem cen dóbr i usług. Inflacja uznawana jest za przyczynę spadku wartości naszych pieniędzy, ponieważ wraz z upływem czas [..]
Źródło najlepszekonto.pl

20

0   0

inflacja


Inflacja jest do zjawisko długotrwałego wzrostu średniego poziomu cen w gospodarce. Inną jej definicją może być też długotrwały proces obniżania się wartości pieniądza w gospodarce.Pomia [..]
Źródło findict.pl

21

0   0

inflacja


Inflacja to proces trwa³ego wzrostu cen w gospodarce. Poziom inflacji wyra¿a siê procentowo, wyliczaj±c o ile wzros³a ceny danego koszyka dóbr w badanym okresie. Przyk³adowo, je¶li w styczniu [..]
Źródło comperia.pl

22

0   0

inflacja


Inflacja – to zjawisko ekonomiczne określające proces wzrostu cen gospodarki, którego skutkiem jest spadek realnej wartości (siły nabywczej) pieniądza krajowego. Do przyczyn inflacji zalicza s [..]
Źródło kontomaniak.pl

23

0   0

inflacja


wzrost ogólnego poziomu cen produktów w gospodarce kraju w danym okresie. G³ównymi przyczynami inflacji s¹: wzrost wielkoœci popytu (inflacja popytowa), wzrost kosztów produkcji (inflacja koszt [..]
Źródło empi2.pl

24

0   0

inflacja


to wzrost cen rynkowych przy jednoczesnym osłabieniu wartości nabywanego pieniądza. To spadek korzyści naszego pieniądza. Swego rodzaju zabezpieczeniem przed jej skutkami może być ulokowanie sw [..]
Źródło lokaty-ranking.com

25

0   0

inflacja


To wzrost podaży pieniądza na rynku, inaczej mówiąc wzrost poziomu cen. Istnieje zagrożenie dla gospodarki jeśli jest zbyt wysoka. Do badania inflacji służy indeks wzrostu cen towarów i usłu [..]
Źródło onlinekredyt.pl

26

0   0

inflacja


ogólny wzrost cen towarów i us³ug na rynku spowodowany spadkiem si³y nabywczej pieni±dza, towarzysz±cy popytowi przewy¿szaj±cemu poda¿, poborom i zarobkom rosn±cym szybciej ni¿ produkcja; w [..]
Źródło broker-serwis.pl

27

0   0

inflacja


Wzrost poziomu cen, wzrost podaży pieniądza na rynku. Jeżeli zbyt wysoka stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki w ujęciu całościowym. W Polsce na początku lat 90-tych doprowadziła do poważnych niepokojów społecznych i intewencji panśtwa. Inflacja jest badana najczęściej za pomocą indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjn [..]
Źródło jpfinance.pl

28

0   0

inflacja


Stały wzrost w poziomie cen w połączeniu ze spadkiem mocy nabywczej. Czasem określa się to zjawisko nadmiernym ruchem w poziomie cen.
Źródło bendixfx.com

29

0   0

inflacja


Sytuacja w której ilość pieniędzy w obiegu rośnie szybciej niż wartość towarów i usług oferowanych do sprzedaży.
Źródło welcomefinance.pl

30

0   0

inflacja


wzrost cen towarów spowodowany nadmiarem pieniędzy na rynku
Źródło gwo.pl

31

0   0

inflacja


Proces odwrotny do deflacji. Jest to sytuacja, gdy wartość pieniądza spada w czasie.
Źródło bitmon.pl

32

0   0

inflacja


Powszechny wzrost cen dóbr, nie zaœ pojedynczych towarów lub us³ug. Stopieñ nasilenia inflacji okreœla stopa inflacji wyra¿ona w procentach.
Źródło akcenta.pl

33

0   0

inflacja


wzrost przeciętnego poziomu cen, mówiąc inaczej: spadek siły nabywczej pieniądza. Z inflacją mamy do czynienia zwykle, gdy rośnie zasób pieniądza w gospodarce (z powodu druku dodatkowych bank [..]
Źródło wolnaprzedsiebiorczosc.pl

34

0   0

inflacja


Wzrost poziomu cen, wzrost podaży pieniądza na rynku. Jeżeli zbyt wysoka stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki w ujęciu całościowym. W Polsce na początku lat 90-tych doprowadziła do powa [..]
Źródło finanse.egospodarka.pl

35

0   0

inflacja


Wzrost podaży pieniądza. Kiedy wzrost podaży pieniądza przekracza wzrost podaży towarów i usług, rezultatem jest wzrost ogólnego poziomu cen. 
Źródło tms.pl

36

0   0

inflacja


wzrost cen towarów znajdujących się w tzw. koszyku inflacyjnym, spowodowany spadkiem wartości pieniądza. Najczęściej inflacja wywołana jest zwiększoną podażą pieniądza.
Źródło trading-academy.pl

37

0   0

inflacja


Współczynnik wzrostu cen towarów i usług w czasie.
Źródło schroders.com

38

0   0

inflacja


Jest to zespół gospodarczy, cechujący wzrost cen dóbr konsumpcyjnych, a jednocześnie obniżający siłę nabywczą.
Źródło xbulls.com

39

0   0

inflacja


wska¼nik wzrostu cen, podawany przez G³ówny Urz±d Statystyczny i wyliczany na podstawie zmian cen wybranych towarów i us³ug, uwzglêdnianych przy jego wyliczaniu w odpowiednich proporcjach.
Źródło fi.com.pl

40

0   0

inflacja


Inflacja –wzrost poziomu cen w gospodarce. Najpopularniejszą miarą inflacji jest dynamika CPI (ang. Consumer Price Index, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych). CPI mierzy poziom cen ko [..]
Źródło edufinanse.pl

41

0   0

inflacja


Stopa określająca wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług. Inflacja charakteryzuje się podstępną zdolnością zmniejszania wartości papierów wartościowych, które nie rosną wystarczaj [..]
Źródło 1cornhill.com

42

0   0

inflacja


wzrost cen towarów, spowodowany obni¿aniem siê si³y nabywczej pieni±dza.
Źródło magnus-broker.pl

43

0   0

inflacja


trwały tendencja wzrostu cen w gospodarce; wyliczana procentowo, oznacza zmniejszenie siły nabywczej pieniądza
Źródło eranking.pl

44

0   0

inflacja


wzrost cen towarów, spowodowany obniżaniem się siły nabywczej pieniądza.
Źródło prosperobroker.pl

45

0   0

inflacja


Stan archetypowego wzrostu świadomości indywidualnej, natchnienia przez symbole („rozdęcie ja”); stan uwznioślenia, fascynacji, podniosłości często występujący w snach, najczęściej w fo [..]
Źródło eneteia.pl

46

0   0

inflacja


(³c. inflatio ‘nadêcie, wzdêcie’) ekon. proces wzrostu poziomu cen wynikaj±cy z nadmiernego przyrostu ilo¶ci pieni±dza obiegowego w stosunku do wzrostu ogólnej masy towarów na rynku krajowym; i. wystêpuje powszechnie, choæ w ró¿nej wysoko¶ci, a jej nasilenie w danym okresie okre¶la stopa procentowa; jej ograniczenie stanowi w [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

47

0   0

inflacja


Inflacja (łac. inflatio 'nadęcie') – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Zjawiskiem przeciwnym do inflacj [..]
Źródło pl.wikipedia.org

48

0   0

inflacja


Inflacja (łac. inflatio 'nadęcie') – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Zjawiskiem przeciwnym do inflacj [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa inflacja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< infinitiwus influencja >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie