Definicja inflacja
Co znaczy inflacja? Tutaj znajdziesz 48 definicję słowa inflacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa inflacja

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


trwały proces wzrostu cen, określany także jako spadek siły nabywczej pieniądza. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja.
Źródło kontomlodziezowe.com

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Wzrost cen dóbr i us³ug.
Źródło forex24.edu.pl (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


(1.1) postępujący spadek wartości pieniądza prowadzący do wzrostu cen; | (1.1) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) ''Inflacja w pierwszym półroczu była wyższa niż powszechnie oczekiwano.'' | (1. [..]
Źródło pl.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


jest utrzymuj±cym siê przez d³u¿szy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, po³±czonym z du¿± utrat± warto¶ci pieni±dza. Wystêpuje wówczas du¿y wzrost poda¿y pieni±dza i szybko¶ci obiegu pie [..]
Źródło money.pl

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

inflacja


Proces wzrostu cen w gospodarce połączony z z utratą wartości pieniądza. Gwałtowna inflacja nazywana jest hiperinflacją, która może skutkować poważnym załamaniem gospodarki danego kraju.
Źródło stoplichwie.pl (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


spadek wartości i siły nabywczej pieniądza charakteryzujący się wzrostem cen.
Źródło histmag.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


proces obniżania się siły nabywczej pieniądza, którego wyrazem przede wszystkim jest wzrost średniego poziomu cen. Do podstawowych miar inflacji należą: indeks CPI, indeks cen producentów (PPI), deflator PKB, inflacja bazowa.
Źródło raiffeisenpolbank.com (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Proces wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nie akceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We współczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach. Stopień nasilenia inflacji określa stopa inflacji, wyrażająca w procentach wzrost poziomu cen w okresie b [..]
Źródło monetary.pl (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


wzrost cen towarów, spowodowany obni¿aniem siê si³y nabywczej pieni±dza.
Źródło ubezpieczenie.com.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Poziom cen dóbr konsumpcyjnych nie jest stały w czasie. Wystarczy prześledzić historyczne ceny podstawowych towarów takich jak cukier, chleb czy mleko i masło. Wyraźnie widoczne są wahania, czasem bardzo duże. Nazywane są one albo deflacją, jeśli ceny spadają, albo inflacją przy wzroście cen średnich. Jaki obecnie występuje poziom inflacji w naszym [..]
Źródło moneyman.pl (offline)

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Inflacja - „Inflacja w paradoksalny sposób doprowadza do tego, że świadomość pogrąża się w nieświadomości. Z sytuacją taką mamy do czynienia wtedy, gdy świadomość próbuje przechwycić treści nieświadom [..]
Źródło jungpoland.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


jest utrzymuj±cym siê przez d³u¿szy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, po³±czonym z utrat± warto¶ci pieni±dza. Wystêpuje wówczas wzrost poda¿y pieni±dza i szybko¶ci jego obiegu oraz uci [..]
Źródło slownik.cire.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


proces ekonomiczny polegaj±cy na zwiêkszeniu ilo¶ci pieni±dza w obiegu w stopniu silniejszym od wzrostu masy towarowej; przejawia siê wzrostem cen.
Źródło slownik.cire.pl

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Inflacja jest utrzymującym się przez dłuższy czas procesem wzrostu cen w gospodarce narodowej, połączonym z utratą wartości pieniądza. Pociąga ona za sobą wzrost podaży pieniądza i szybkości obiegu pi [..]
Źródło cenytransferowe.org

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


inflacja, inflacjach, inflacjami, inflacją, inflacje, inflację, inflacji, inflacjo, inflacjom, inflacyj
Źródło synonimiczny.pl

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Inflacja to trwały wzrost poziomu cen. Mierzy się ją przy pomocy stopy inflacji, która wyraża procentowo jak szybko zwiększa się poziom cen w danym czasie, np. wzrost cen w lipcu o 10% miesięcznie ozn [..]
Źródło nbpniewyklucza.pl

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Przeciwnym zjawiskiem do inflacji jest deflacja.Przyczyny inflacji: - nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny lub kreację w bankach komercyjnych, - niespodziewany i gwałtowny wzrost kosz [..]
Źródło nbportal.pl (offline)

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


spadek siły nabywczej pieniądza, który przejawia się głównie wzrostem cen dóbr i usług. Inflacja uznawana jest za miarę spadku wartości naszych pieniędzy – wraz z upływem czasu jesteśmy w stanie kupić [..]
Źródło najlepszelokaty.pl

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


spadek siły nabywczej pieniądza, który przejawia się głównie wzrostem cen dóbr i usług. Inflacja uznawana jest za przyczynę spadku wartości naszych pieniędzy, ponieważ wraz z upływem czasu jesteśmy w [..]
Źródło najlepszekonto.pl

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Inflacja jest do zjawisko długotrwałego wzrostu średniego poziomu cen w gospodarce. Inną jej definicją może być też długotrwały proces obniżania się wartości pieniądza w gospodarce.Pomiar inflacjiInfl [..]
Źródło findict.pl

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Inflacja to proces trwa³ego wzrostu cen w gospodarce. Poziom inflacji wyra¿a siê procentowo, wyliczaj±c o ile wzros³a ceny danego koszyka dóbr w badanym okresie. Przyk³adowo, je¶li w styczniu danego r [..]
Źródło comperia.pl

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Inflacja – to zjawisko ekonomiczne określające proces wzrostu cen gospodarki, którego skutkiem jest spadek realnej wartości (siły nabywczej) pieniądza krajowego. Do przyczyn inflacji zalicza się m.in. [..]
Źródło kontomaniak.pl

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


wzrost ogólnego poziomu cen produktów w gospodarce kraju w danym okresie. G³ównymi przyczynami inflacji s¹: wzrost wielkoœci popytu (inflacja popytowa), wzrost kosztów produkcji (inflacja kosztowa), w [..]
Źródło empi2.pl

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


to wzrost cen rynkowych przy jednoczesnym osłabieniu wartości nabywanego pieniądza. To spadek korzyści naszego pieniądza. Swego rodzaju zabezpieczeniem przed jej skutkami może być ulokowanie swoich os [..]
Źródło lokaty-ranking.com

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


To wzrost podaży pieniądza na rynku, inaczej mówiąc wzrost poziomu cen. Istnieje zagrożenie dla gospodarki jeśli jest zbyt wysoka. Do badania inflacji służy indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).
Źródło onlinekredyt.pl (offline)

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


ogólny wzrost cen towarów i us³ug na rynku spowodowany spadkiem si³y nabywczej pieni±dza, towarzysz±cy popytowi przewy¿szaj±cemu poda¿, poborom i zarobkom rosn±cym szybciej ni¿ produkcja; wzrost cen po³±czony ze spadkiem warto¶ci pieni±dza.
Źródło broker-serwis.pl (offline)

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Wzrost poziomu cen, wzrost podaży pieniądza na rynku. Jeżeli zbyt wysoka stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki w ujęciu całościowym. W Polsce na początku lat 90-tych doprowadziła do poważnych niepokojów społecznych i intewencji panśtwa. Inflacja jest badana najczęściej za pomocą indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). [..]
Źródło jpfinance.pl (offline)

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Stały wzrost w poziomie cen w połączeniu ze spadkiem mocy nabywczej. Czasem określa się to zjawisko nadmiernym ruchem w poziomie cen.
Źródło bendixfx.com (offline)

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Sytuacja w której ilość pieniędzy w obiegu rośnie szybciej niż wartość towarów i usług oferowanych do sprzedaży.
Źródło welcomefinance.pl

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


wzrost cen towarów spowodowany nadmiarem pieniędzy na rynku
Źródło gwo.pl

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Proces odwrotny do deflacji. Jest to sytuacja, gdy wartość pieniądza spada w czasie.
Źródło bitmon.pl (offline)

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Powszechny wzrost cen dóbr, nie zaœ pojedynczych towarów lub us³ug. Stopieñ nasilenia inflacji okreœla stopa inflacji wyra¿ona w procentach.
Źródło akcenta.pl

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


wzrost przeciętnego poziomu cen, mówiąc inaczej: spadek siły nabywczej pieniądza. Z inflacją mamy do czynienia zwykle, gdy rośnie zasób pieniądza w gospodarce (z powodu druku dodatkowych banknotów, wy [..]
Źródło wolnaprzedsiebiorczosc.pl

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Wzrost poziomu cen, wzrost podaży pieniądza na rynku. Jeżeli zbyt wysoka stanowi poważne zagrożenie dla gospodarki w ujęciu całościowym. W Polsce na początku lat 90-tych doprowadziła do poważnych niep [..]
Źródło finanse.egospodarka.pl

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Wzrost podaży pieniądza. Kiedy wzrost podaży pieniądza przekracza wzrost podaży towarów i usług, rezultatem jest wzrost ogólnego poziomu cen. 
Źródło tms.pl (offline)

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


wzrost cen towarów znajdujących się w tzw. koszyku inflacyjnym, spowodowany spadkiem wartości pieniądza. Najczęściej inflacja wywołana jest zwiększoną podażą pieniądza.
Źródło trading-academy.pl

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Współczynnik wzrostu cen towarów i usług w czasie.
Źródło schroders.com

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Jest to zespół gospodarczy, cechujący wzrost cen dóbr konsumpcyjnych, a jednocześnie obniżający siłę nabywczą.
Źródło xbulls.com

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


wska¼nik wzrostu cen, podawany przez G³ówny Urz±d Statystyczny i wyliczany na podstawie zmian cen wybranych towarów i us³ug, uwzglêdnianych przy jego wyliczaniu w odpowiednich proporcjach.
Źródło fi.com.pl

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Inflacja –wzrost poziomu cen w gospodarce. Najpopularniejszą miarą inflacji jest dynamika CPI (ang. Consumer Price Index, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych). CPI mierzy poziom cen koszyka to [..]
Źródło edufinanse.pl

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Stopa określająca wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług. Inflacja charakteryzuje się podstępną zdolnością zmniejszania wartości papierów wartościowych, które nie rosną wystarczająco szybko. Dlat [..]
Źródło 1cornhill.com

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


wzrost cen towarów, spowodowany obni¿aniem siê si³y nabywczej pieni±dza.
Źródło magnus-broker.pl

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


trwały tendencja wzrostu cen w gospodarce; wyliczana procentowo, oznacza zmniejszenie siły nabywczej pieniądza
Źródło eranking.pl

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


wzrost cen towarów, spowodowany obniżaniem się siły nabywczej pieniądza.
Źródło prosperobroker.pl (offline)

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Stan archetypowego wzrostu świadomości indywidualnej, natchnienia przez symbole („rozdęcie ja”); stan uwznioślenia, fascynacji, podniosłości często występujący w snach, najczęściej w formie latania, u [..]
Źródło eneteia.pl

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


(³c. inflatio ‘nadêcie, wzdêcie’) ekon. proces wzrostu poziomu cen wynikaj±cy z nadmiernego przyrostu ilo¶ci pieni±dza obiegowego w stosunku do wzrostu ogólnej masy towarów na rynku krajowym; i. wystê [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Inflacja (łac. inflatio 'nadęcie') – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Zjawiskiem przeciwnym do inflacji jest [..]
Źródło pl.wikipedia.org

48

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inflacja


Inflacja (łac. inflatio 'nadęcie') – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Zjawiskiem przeciwnym do inflacji jest [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< infinitiwus influencja >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie