alveo-akuna.pl

Website:https://www.alveo-akuna.pl
Pozytywne oceny otrzymane47
Negatywne oceny otrzymane73
Karma:-27 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (4229)

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

HORMOEZA RADIACYJNA


okre¶lenie do­broczynnego dla organizmów ¿ywych wp³ywu pewnych dawek promieniowania jonizuj±cego. Uwa¿a siê (w przeciwieñstwie do tzw. hipote­zy bezprogowej), ¿e biologiczne skutki ma³ych dawek prowadz± do zwiêkszenia syntezy bia³ek, aktywacji genów, naprawy DNA, unieszkodli­wienia rodników, aktywacji receptorów b³ono­wych i stymulacji uk³adu immun [..]
Źródło alveo-akuna.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

WESIKULOGRAFIA


rentgenowska metoda badania nasieniowodów, pêcherzyków nasiennych i kanalików wytryskowych. Wodny ¶rodek cieniuj±cy podaje siê przez kaniulê wprowadzon± operacyjnie do nasieniowodów. Celem badania jest wykazanie niedro¿no¶ci, zmian zapalnych lub nowotworowych.
Źródło alveo-akuna.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

reanimacja


o¿ywianie, resuscytacja; oznacza po³±czone zabiegi, które stosuje siê w celu przywrócenia lub skutecznego zast±pienia podstawowych funkcji ¿yciowych (oddychania i akcji serca) oraz przywrócenia ¶wiadomo¶ci. Nale¿y podkre¶liæ, ¿e o ile w stosunku do zabiegów u¿ywa siê zamiennie wszystkich wymienionych powy¿ej okre¶leñ, to w opisie stanu chorego odró [..]
Źródło alveo-akuna.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

MAPOWANIE CZYNNO¦CI MÓZGU


obrazowanie miejsc, intensywno¶ci i kolejno¶ci wy-stêpowania zmian w aktywno¶ci neuronów. Automatyczna, komputerowa analiza, przedstawiona graficznie, u³atwia ¶ledzenie zmian zachodz±cych w czasie w poszczególnych polach korowych. Mapa ta zmienia siê wielokrotnie w ci±gu sekundy. Jest nieinwazyjn± metod± wykorzystywan± w badaniach naukowych. [..]
Źródło alveo-akuna.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

WIELOPALCZASTO¦Æ


polidaktylia; wada wrodzona charakteryzuj±ca siê obecno¶ci± nadliczbowych palców, w pe³ni ukszta³towanych lub szcz±tkowych (np. w zespole Pataua).
Źródło alveo-akuna.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Makrolidy


grupa antybiotyków o dzia³aniu bakteriostatycznym, zwalczaj±ce bakterie tlenowe i beztlenowe za wyj±tkiem enterokoków oraz Cramujemnych beztlenowców. Zalicza siê do nich erytromycynê, klindamycynê, linkomycynê i roksytromycynê.
Źródło alveo-akuna.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

NARZ¡DY ZMYS£ÓW


s± narz±dami odbiorczymi dla pobudzeñ pochodz±cych ze ¶rodowiska zewnêtrznego i wewnêtrznego w³asnego cia³a. Najwa¿niejsz± czê¶ci± sk³adow± narz±du zmys³u s± komórki zmys³owe (nazywane równie¿ komórkami nerwowo-nab³onkowymi), które z komórkami podporowymi ³±cz± siê w nab³onku.
Źródło alveo-akuna.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

RINOWIRUSY


drobne wirusy z rodziny Pikornawirusów, bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Wystêpuj± w dwóch typach serologicznych A i B, a w warunkach upo¶ledzenia odporno¶ci ustroju mog± wywo³ywaæ przeziêbienia. Nie ma specyficznego leczenia.
Źródło alveo-akuna.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

O¦RODKI NERWOWE


utworzona ze skupionych komórek nerwowych jednostka czynno¶ciowa w istocie szarej mózgowia i rdzenia krêgowego s³u¿±ca do odbioru bod¼ców doprowadzanych przez drogi aferentne. Rozró¿nia siê o¶rodki ruchowe, czuciowe i wegetatywne. O¶rodek bod¼cotwórczy czêste okre¶lenie fizjologicznego rozrusznika serca. O¶rodek I rzêdu to wêze³ zatokowo-przedsionk [..]
Źródło alveo-akuna.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

EFEBOFILIA


sk³onno¶æ seksualna (g³ównie homoseksualna) do m³odych ch³opców dojrza³ych fizycznie.
Źródło alveo-akuna.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 4229