Definicja adaptacja
Co znaczy adaptacja? Tutaj znajdziesz 24 definicję słowa adaptacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa adaptacja

1

4   1

adaptacja


Adaptacja (łac. adaptatio - przystosowanie) - przetworzenie dzieła sztuki lub publikacji do odbioru za pomocą innego środka przekazu niż to planowano pierwotnie, np. adaptacja dzieła literackieg [..]
Źródło pl.wikipedia.org

2

5   2

adaptacja


Adaptacja (łac. adaptatio – przystosowanie) – przystosowanie się jednostki społecznej, instytucji lub grupy do nowych warunków społecznych i kulturowych.
Źródło pl.wikipedia.org

3

2   1

adaptacja


Adaptacja (łac. adaptatio – przystosowanie) – przebudowa pomieszczeń lub budowli w celu spełniania innych niż dotąd funkcji użytkowych. Adaptacja może polegać także na przystosowaniu istn [..]
Źródło pl.wikipedia.org

4

2   1

adaptacja


Adaptacja (łac. adaptatio – przystosowanie) – przystosowanie się organizmu poprzez zmianę struktury lub funkcji do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych lub zewnętrz [..]
Źródło pl.wikipedia.org

5

2   1

adaptacja


Adaptacja (łac. adaptatio - przystosowanie) – dostosowanie zachowania do wymogów sytuacji i środowiska (zob. stres). Składają się na nią procesy akomodacji i asymilacji. W terminologii biolog [..]
Źródło pl.wikipedia.org

6

2   2

adaptacja


1) Wg Słownika terminów literackich: " (<łac. adaptare = przystosowywać  (...) - przeróbka utworu literackiego, mająca na celu dostosowanie go do potrzeb nowych odbiorców bądź do innych niż pierwotnie środków rozpowszechniania. Przykładem adaptacji ze względu na zmianę adresata są przeróbki utworów dla dorosłych, tak by [..]
Źródło ozkultura.pl

7

2   2

adaptacja


Adaptacja (łac. adaptatio - przystosowanie) przystosowanie się jednostki społecznej, instytucji lub grupy do nowych warunków społecznych i kulturowych. więcej Stan na 29.12.2013 r. Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Adaptacja (socjologia)" w Wikipedi [..]
Źródło ozkultura.pl

8

5   5

adaptacja


Przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia odmiennej funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach (wynikających np. ze zmiany przepisów).
Źródło muratordom.pl

9

2   2

adaptacja


dzieło, które postało na podstawie dzieła wcześniej istniejącego; najczęściej obróbka materiału literackiego
Źródło naekranie.pl

10

2   3

adaptacja


przetworzenie dzie³a literackiego na utwór innego rodzaju literackiego b±d¼ na inn± dziedzinê sztuki, na przyk³ad sfilmowana powie¶æ to adaptacja filmowa, inaczej nazywana ekranizacj±, jak [..]
Źródło wiking.edu.pl

11

2   3

adaptacja


(łac. adaptatio – dostosowanie) 1. przystosowanie czegoś do użytku 2. przystosowanie się do nowych warunków 3. spektakl teatralny, film stworzony na podstawie utworu literackiego
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

12

1   2

adaptacja


zdolno¶æ organizmu do przy­stosowania siê do zmieniaj±cego ¶rodowiska; 2) proces powstawania modyfikacji przysto­sowawczych zwiêkszaj±cych szanse prze¿ycia i reprodukcji; 3) przystosowawcze zmiany na­rz±dów poddanych dzia³aniu powtarzaj±cych siê lub d³ugotrwa³ych bod¼ców; 4) dostosowa­nie siê do zwyczajów, norm i zasad panuj [..]
Źródło alveo-akuna.pl

13

1   2

adaptacja


adaptacja, adaptacjach, adaptacjami, adaptacją, adaptacje, adaptację, adaptacji, adaptacjo, adaptacjom, adaptacyj
Źródło synonimiczny.pl

14

1   2

adaptacja


Przebudowa pomieszczeń lub budowli w celu spełniania innych niż dotąd funkcji użytkowych. Adaptacja może polegać także na przystosowaniu istniejącego obiektu do nowych wymagań, bez zmiany je [..]
Źródło rpo.slaskie.pl

15

1   2

adaptacja


przeróbka tekstu literackiego dostosowująca go do nowych potrzeb odbiorców, wizji reżysera, nowego medium (może być filmowa, radiowa, teatralna) (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});
Źródło xn--jzyk-polski-rrb.pl

16

1   3

adaptacja


przekształcenie i przystosowanie utworu do innych funkcji z zachowaniem najważniejszych treści (np. przekształcenie powieści w film fabularny).
Źródło edukacjamedialna.edu.pl

17

1   3

adaptacja


biol. Adaptation f, Adaptierung f, Anpassung f adenozyna
Źródło karnet.up.wroc.pl

18

1   3

adaptacja


(¶.³c. adaptatio ‘dostosowanie’ od ³c. adaptare ‘przystosowaæ’) 1. zmiana zachowania, dostosowanie siê do otaczaj±cych warunków w celu optymalnego funkcjonowania. 2. biol. dziedziczne p [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

19

1   3

adaptacja


1. «przystosowanie czegoś do innego użytku niż było przeznaczone»
Źródło sjp.pwn.pl

20

1   3

adaptacja


Adaptacja – amerykański film z 2002, w reżyserii Spike’a Jonze.
Źródło pl.wikipedia.org

21

1   4

adaptacja


Prace polegające na przystosowaniu budynku lub jego części do nowej funkcji użytkowej.
Źródło officebook.pl

22

1   4

adaptacja


działania zmierzające do przystosowania całego budynku lub jego pomieszczeń do nowej funkcji użytkowej
Źródło nieruchomosci.com.pl

23

0   3

adaptacja


Adaptacja – doskonaląca zmiana w celu przystosowania. adaptacja (biologia) adaptacja (psychologia) adaptacja sensoryczna adaptacja (socjologia) adaptacja (architektura) adaptacja (sztuka) adaptacj [..]
Źródło pl.wikipedia.org

24

1   6

adaptacja


(1.1) przystosowanie do nowego sposobu użytkowania, przeróbka | (1.2) efekt (dzieło, przedmiot, budynek) dokonanej adaptacji (1.1) | (1.3) przystosowanie się organizmu do nowych warunków; | [..]
Źródło pl.wiktionary.org

Dodaj znaczenie słowa adaptacja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< adamsyt adaptator >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie