W Slownik.one możesz jednocześnie szukać w tysiącach słowników. Tysiące znaczeń w naszej wyszukiwarce zotały dodane przez osoby jak ty. Wszystkie słowa i znaczenia są mile widziane! To mogą być znaczenia imion, trudne wyrazy, żargon, wyrazy obcojęzyczne czy nawet wymyślone słowa. Wesprzyj naszą stronę i dodaj słowa!. Dodaj znaczenie.

Najnowsze definicje
0   0

teonim


nazwa bóstwa, Osoby Boskiej, np. Zeus, Diana, Duch Święty
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

speleonim


nazwa typu anojkonimicznego desygnująca groty, jaskinie, pieczary, zagłębienia, komnaty w podziemiach,
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

socjoonomastyka


dział onomastyki badający nazwy własne z punktu widzenia socjolingwistycznego, socjologicznego
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

socjoideonim


nazwa własna typu chrematonimicznego oznaczająca grupę, inicjatywę lub wydarzenie o charakterze społecznym, kulturowym
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

psychoonomastyka


dział onomastyki badający nazwy własne z punktu widzenia psycholingwistycznego, psychologicznego
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

pseudonim


fikcyjna nazwa nadawana osobom, używana zwykle w określonych kręgach społeczno-kulturowych, np. artystycznych, literackich, politycznych itd.
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   1

przydomek


nieformalna nazwa osobowa, zwykle nacechowana ekspresyjnie, stylistycznie (pejoratywnie lub melioratywnie)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

1   2

przezwisko


nieformalna nazwa osobowa, zwykle nacechowana ekspresyjnie, stylistycznie (pejoratywnie lub melioratywnie)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

proprialny


przymiotnik odnoszony do nazw własnych (nomina propria)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

proprialność


natura pragmatyczna właściwa nazwie własnej lub innej jednostce językowej noszącej bądź nabierającej znamion nazwy własnej
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

proprializacja


nadawanie natury proprialnej nazwie pospolitej (przejście nazwy pospolitej w nazwę własną)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

proces nazewniczy


nadawanie i utrwalanie komunikacyjne nazwy własnej określonego obiektu (zob. także akt nazewniczy)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

porejonim


nazwa typu chrematonimicznego oznaczająca pojazd, środek transportu, połączenie kolejowe, autobusowe, lotnicze, morskie itd.
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

patronim


nazwa własna osobowa wywodzona od imienia lub nazwiska ojca, np. hebr. Ben Gurion, szw. Anderson, ros. Aleksandrovna, hiszp. Olay
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

oronim


nazwa wzniesienia, góry, masywu górskiego
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onomastykon


wykaz/zbiór nazw własnych wyznaczany określoną kategorią, zasięgiem obszarowym, czasowym, naturą nazywanych obiektów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onomastyka literacka


dział onomastyki, a jednocześnie literaturoznawstwa zajmujący się nazwami własnymi w literaturze
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onomastyka


dział językoznawstwa zajmujący się nazwami własnymi; dyscyplina interdyscyplinarna dopuszczająca łączenie różnych metodologii naukowych: językoznawstwa, historii, geografii, archeologii, li [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onomastyczny


przymiotnik odnoszony do onomastyki, faktów onomastycznych
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onomastica


latynizm oznaczający różnego typu fakty i zjawiska onomastyczne (upowszechniony tytułem polskiego czasopisma onomastycznego „Onomastica”)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onomasta


specjalista w zakresie onomastyki
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onimiczny


przymiotnik odnoszony do onimów (nazw własnych, propriów)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onimia


zbiór nazw własnych
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onim


nazwa własna; podstawa terminów określających grupy nazw własnych, np. antroponimów, toponimów, chrematonimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

ojkonim


nazwa miejsca/terytorium zamieszkanego
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

obiekt nazewniczy


element rzeczywistości fizycznej lub duchowej, któremu nadawana jest nazwa własna poprzez akt nazewniczy
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nominacja


nadawanie nazwy określonemu obiektowi, zwykle nazwy własnej, niekiedy powiązane z aktem o wymiarze społecznym, celebratywnym, np. chrzest, prawne ustanowienie nazwy uczelni (zob. także akt naz [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nomen proprium


latynizm oznaczający nazwę własną; najczęściej używane w formie l.mn., niekiedy eliptycznie jako propria
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nomen appellativum


nazwa pospolita w języku ogólnym, oznaczająca klasę obiektów; najczęściej używane w formie l.mn., niekiedy eliptycznie jako appellativa
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nezonim


nazwa własna wyspy
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

neotoponim


nazwa typu toponimicznego dla nowo wyznaczonego miejsca, terytorium, powiązana często z rozwojem gospodarczym w danym obszarze, np. nazwy centrów rozrywki, handlu typu Manufaktura w Łodzi
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwy osobowe odmiejscowe


nazwy mieszkańców krajów, regionów, miast, dzielnic, wsi itd. (nie zawsze są uznawane za nazwy własne), np. Kaszub, mazowszanka, łodzianin
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

1   0

nazwisko rodowe


nazwa osobowa noszona przez przedstawicieli rodu, rodziny, rodziców, ojca; używane także w terminologii administracyjnej i genealogicznej
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa własna


nazwa nadana w sposób indywidualny i wyróżniający pojedynczy obiekt, np. osobę, zwierzę, roślinę, miejsce, przedmiot, przedsięwzięcie; może także wskazywać obiekt w serii – produkt [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

toponim


nazwa typu anojkonimicznego, wskazująca zwykle obiekt w terenie niezamieszkałym lub ów teren (zob. także mikrotoponim)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa produktu


nazwa nadawana egzemplarzom lub serii towarów wytwarzanych w celach handlowych, np. cukierkom, meblom, perfumom itd. (por. nazwa handlowa, firmonim, marka)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa pospolita


nazwa nadana każdemu z przedstawicieli danej klasy obiektów, zwykle w uniwerbalnej formie rzeczownikowej, ale także jako grupa słowna, np. obiad, obiad domowy; nazwy pospolite należą do ję [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa osobowa


antroponim
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa miejscowa (inaczej: toponim


nazwa typu ojkonimicznego nadana miejscu desygnowanemu geograficznie i/lub administracyjnie, np. nazwa miasta, wsi, regionu, gór (zob. także makrotoponim)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa handlowa


nazwa nadawana w celach marketingowych produktom lub przedsiębiorstwom, utożsamiana często z marką
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

Strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10