W Slownik.one możesz jednocześnie szukać w tysiącach słowników. Tysiące znaczeń w naszej wyszukiwarce zotały dodane przez osoby jak ty. Wszystkie słowa i znaczenia są mile widziane! To mogą być znaczenia imion, trudne wyrazy, żargon, wyrazy obcojęzyczne czy nawet wymyślone słowa. Wesprzyj naszą stronę i dodaj słowa!. Dodaj znaczenie.

Najnowsze definicje
0   0

hipokorystykum


nieformalna forma nazwy własnej, zwykle o charakterze ekspresywnym, np. nacechowane pragmatycznie warianty nazw osobowych (zdrobniałe, pieszczotliwe itd.) typu Jola, Jolka, Jolcia, Jolucha od Jol [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

heortonim


nazwa typu chrematonimicznego desygnująca święto religijne lub świeckie
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hagionim


nazwa własna osoby wyniesionej na ołtarze jako świętej lub błogosławionej
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

geonim


nazwa typu toponimicznego obiektu o naturze geologicznej/geograficznej
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

1   2

genealogia


nauka badająca więzy osób względem przodków, ustalanie pokrewieństwa, powinowactwa, relacji rodzinnych, wraz z towarzyszącymi informacjami typu status społeczny; także wynik badań genealogi [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

fitonim


nazwa indywidualna nadawana roślinom, np. Palma Goethe w Ogrodzie Botanicznym w Padwie
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

1   0

firmonim


nazwa handlowa nadawana firmom, produktom, używana także w funkcji marki (por. ergonim, nazwa handlowa, chrematonim, nazwa produktu, marka)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

etnonim


nazwa własna grupy etnicznej (narodu, ludu, plemienia itd.) bądź przedstawiciela takiej grupy, np. Polacy, Polak, Polka (nie w każdej sytuacji i nie we wszystkich językach etnonimy są uznawa [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

ergonim


nazwa własna firmy, produktu, usługi, marki, termin używany często w funkcji nazwy handlowej (por. chrematonim)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

eponimizacja


nadawanie nazwom własnym charakteru eponimicznego
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

eponimiczny


odnoszony do eponimu
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

eponim


nazwa pospolita utworzona jako przeniesienie nazwy własnej do języka ogólnego lub na bazie nazwy własnej jako jej pochodna, derywat, np. Kasanowa, kalwinizm, makiaweliczny, falandyzacja, syzyfo [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

enonim


nazwa własna typu chrematonimicznego nadawana jako nazwa produktu lub marki winom
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   1

endonim


nazwa własna oryginalnie brzmiąca w języku pochodzenia i występowania obiektu, np. Praha (pol. Praga) w języku czeskim, Venezia (pol. Wenecja) w języku włoskim, Marseille (pol. Marsylia) w [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

egzonim


nazwa własna zwykle obiektu geograficznego używana w formie nadanej mu w innym języku niż język obszaru, na którym obiekt występuje, np. pol. Londyn vs ang. London , pol. Rzym vs wł. Roma
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

drzewo genealogiczne


schemat obrazujący powiązania pokrewieństwa i powinowactwa w rodzie
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

deonomastyka


dział onomastyki zajmującymi się takimi zagadnieniami, jak: powstawanie i funkcjonowanie deonimów (eponimów), użycia metaforyczne nazw własnych
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

deonimizacja


proces lub wynik utraty charakteru onimicznego nazwy własnej; przeniesienie nazwy własnej do kategorii nazw pospolitych
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

deonim


nazwa pospolita utworzona w wyniku przeniesienia i leksykalizacji nazwy własnej w języku ogólnym, wskazując na klasę obiektów, np.  carpaccio od nazwiska Carpaccio, watt od nazwiska Watt [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

denominowany


przymiotnik używany w znaczeniu: nazywany (rzadziej: nominowany)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

denominatum  


osoba, miejsce, inny obiekt wskazywany przez nazwę własną
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

denominacja


nazwa lub proces jej nadawania określonym obiektom (por. nominacja)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

dendronim


nazwa własna o charakterze fitonimicznym indywidualnie nadawana drzewom, np. dąb Bartek
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

chrematonomastykon – wykaz/zbiór chrematonimów wyznaczany określonym zasięgiem rodzajowym


nazwa własna w formie złożonej struktury morfologicznej, syntagmatycznej, frastycznej
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

chrematonim


nazwa własna obiektu materialnego lub niematerialnego, wytworzonego jako efekt kulturowej działalności człowieka (np. nazwa produktu, usługi, firmy, organizacji, przedsięwzięcia społecznego, [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

choronim


nazwa własna kraju, regionu, większego terytorium wyznaczanego geograficznie lub administracyjnie (por. niekiedy używany synonimicznie makrotoponim)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

bionim


nazwa własna obiektu ożywionego: człowieka, zwierzęcia, rośliny
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

baza nazewnicza


element leksykalny w postaci rdzenia, wywodzony zazwyczaj z określonego etymonu w podstawie onimu, ale także cały leksem lub inna nazwa własna adaptowana w nowej odsłonie proprialnej
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

astronim


nazwa własna ciała astralnego: planety, księżyca, komety, gwiazdozbioru itd., np. Słońce, Merkury, Kometa Halleya, Droga Mleczna
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

apelatywizacja


proces lub wynik przechodzenia nazwy własnej w nazwę pospolitą, która zostaje włączona do leksyki ogólnej jako zleksykalizowana jednostka językowa
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

antroponomastykon


wykaz/zbiór nazw osobowych, wyznaczany ich typem, zasięgiem przestrzennym, czasowym itp.; słownik antroponimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

antroponomastyka


dział onomastyki zajmujący się antroponimami
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

antroponimia


zbiór nazw własnych osobowych w danym terytorium, regionie, języku, okresie itd.
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

antroponim kolektywny albo zespołowy


nazwa odnoszona do grupy osób identyfikujących się z nią, tym samym z obiektem w ten sposób nazywanym, np. zrzeszeniem, stowarzyszeniem, partią polityczną, komisją, zgromadzeniem zakonnym [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

1   1

antroponim


nazwa własna osoby lub grupy osób
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

antonomazja


nazwa pospolita, kulturowo znacząca, nadawana indywidualnie w funkcji nazwy własnej, wyróżniającej i cechującej dany obiekt (osobę, miejsce, instytucję itd.), np. wł. Cavaliere – Silvio [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

anojkonim


nazwa miejsca/terytorium niezamieszkanego
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

anemonim


nazwa własna o charakterze abionimicznym oznaczająca wiatr, huragan, tajfun itp.
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

allonim lub alonim


wariant nazwy własnej wywodzący się z tej samej podstawy etymologicznej, np. Maja i Mania jako zdrobnienia imienia Maria
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

akt nazewniczy


nadawanie nazwy własnej określonemu obiektowi rzeczywistości w przestrzeni fizycznej i duchowej (zob. także nominacja, denominacja)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

Strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10