W Slownik.one możesz jednocześnie szukać w tysiącach słowników. Tysiące znaczeń w naszej wyszukiwarce zotały dodane przez osoby jak ty. Wszystkie słowa i znaczenia są mile widziane! To mogą być znaczenia imion, trudne wyrazy, żargon, wyrazy obcojęzyczne czy nawet wymyślone słowa. Wesprzyj naszą stronę i dodaj słowa!. Dodaj znaczenie.

Najnowsze definicje
0   0

urbanonimia


zbiór urbanonimów (toponimia miejska)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

1   0

urbanonim


nazwa własna obiektu występującego w przestrzeni miejskiej, np. ulicy, placu, parku, budynku, instytucji
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

tyronim


nazwa własna typu chrematonimicznego nadawana jako nazwa produktu lub marki serom
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

1   0

transonimizacja


proces przechodzenia nazwy własnej jednej kategorii w nazwę własną innej kategorii, np. antroponimu w chrematonim typu Kubuś w funkcji nazwy handlowej produktu; efekt takiego procesu (por. tr [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

transonim


nazwa własna powstająca jako formalne przeniesienie nazwy własnej z innej kategorii, np. Siena od nazwy miasta jako nazwa typu samochodu marki FIAT (por. transonimizacja)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

toponomastykon


wykaz/zbiór toponimów, zwykle wyznaczany terytorialnie i/lub w danym okresie, języku itd.; słownik toponimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

toponomastyka


dział onomastyki zajmujący się toponimami
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

toponomasta


specjalista w zakresie toponomastyki
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

toponimia


zbiór toponimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

teonim


nazwa bóstwa, Osoby Boskiej, np. Zeus, Diana, Duch Święty
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

speleonim


nazwa typu anojkonimicznego desygnująca groty, jaskinie, pieczary, zagłębienia, komnaty w podziemiach,
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

socjoonomastyka


dział onomastyki badający nazwy własne z punktu widzenia socjolingwistycznego, socjologicznego
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

socjoideonim


nazwa własna typu chrematonimicznego oznaczająca grupę, inicjatywę lub wydarzenie o charakterze społecznym, kulturowym
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

psychoonomastyka


dział onomastyki badający nazwy własne z punktu widzenia psycholingwistycznego, psychologicznego
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

pseudonim


fikcyjna nazwa nadawana osobom, używana zwykle w określonych kręgach społeczno-kulturowych, np. artystycznych, literackich, politycznych itd.
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   1

przydomek


nieformalna nazwa osobowa, zwykle nacechowana ekspresyjnie, stylistycznie (pejoratywnie lub melioratywnie)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

1   1

przezwisko


nieformalna nazwa osobowa, zwykle nacechowana ekspresyjnie, stylistycznie (pejoratywnie lub melioratywnie)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

proprialny


przymiotnik odnoszony do nazw własnych (nomina propria)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

proprialność


natura pragmatyczna właściwa nazwie własnej lub innej jednostce językowej noszącej bądź nabierającej znamion nazwy własnej
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

proprializacja


nadawanie natury proprialnej nazwie pospolitej (przejście nazwy pospolitej w nazwę własną)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

proces nazewniczy


nadawanie i utrwalanie komunikacyjne nazwy własnej określonego obiektu (zob. także akt nazewniczy)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

porejonim


nazwa typu chrematonimicznego oznaczająca pojazd, środek transportu, połączenie kolejowe, autobusowe, lotnicze, morskie itd.
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

patronim


nazwa własna osobowa wywodzona od imienia lub nazwiska ojca, np. hebr. Ben Gurion, szw. Anderson, ros. Aleksandrovna, hiszp. Olay
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

oronim


nazwa wzniesienia, góry, masywu górskiego
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onomastykon


wykaz/zbiór nazw własnych wyznaczany określoną kategorią, zasięgiem obszarowym, czasowym, naturą nazywanych obiektów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onomastyka literacka


dział onomastyki, a jednocześnie literaturoznawstwa zajmujący się nazwami własnymi w literaturze
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onomastyka


dział językoznawstwa zajmujący się nazwami własnymi; dyscyplina interdyscyplinarna dopuszczająca łączenie różnych metodologii naukowych: językoznawstwa, historii, geografii, archeologii, li [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onomastyczny


przymiotnik odnoszony do onomastyki, faktów onomastycznych
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onomastica


latynizm oznaczający różnego typu fakty i zjawiska onomastyczne (upowszechniony tytułem polskiego czasopisma onomastycznego „Onomastica”)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onomasta


specjalista w zakresie onomastyki
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onimiczny


przymiotnik odnoszony do onimów (nazw własnych, propriów)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onimia


zbiór nazw własnych
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

onim


nazwa własna; podstawa terminów określających grupy nazw własnych, np. antroponimów, toponimów, chrematonimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

ojkonim


nazwa miejsca/terytorium zamieszkanego
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

obiekt nazewniczy


element rzeczywistości fizycznej lub duchowej, któremu nadawana jest nazwa własna poprzez akt nazewniczy
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nominacja


nadawanie nazwy określonemu obiektowi, zwykle nazwy własnej, niekiedy powiązane z aktem o wymiarze społecznym, celebratywnym, np. chrzest, prawne ustanowienie nazwy uczelni (zob. także akt naz [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nomen proprium


latynizm oznaczający nazwę własną; najczęściej używane w formie l.mn., niekiedy eliptycznie jako propria
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nomen appellativum


nazwa pospolita w języku ogólnym, oznaczająca klasę obiektów; najczęściej używane w formie l.mn., niekiedy eliptycznie jako appellativa
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nezonim


nazwa własna wyspy
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

neotoponim


nazwa typu toponimicznego dla nowo wyznaczonego miejsca, terytorium, powiązana często z rozwojem gospodarczym w danym obszarze, np. nazwy centrów rozrywki, handlu typu Manufaktura w Łodzi
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

Strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10