W Slownik.one możesz jednocześnie szukać w tysiącach słowników. Tysiące znaczeń w naszej wyszukiwarce zotały dodane przez osoby jak ty. Wszystkie słowa i znaczenia są mile widziane! To mogą być znaczenia imion, trudne wyrazy, żargon, wyrazy obcojęzyczne czy nawet wymyślone słowa. Wesprzyj naszą stronę i dodaj słowa!. Dodaj znaczenie.

Najnowsze definicje
0   0

odcinek budowlany


(niem. Bauabschnitt) Termin, którym niemieccy architekci projektujący Birkenau określali główne sektory obozu, dzielące się na mniejsze części. Do wiosny 1944 r., kiedy wstrzymano prace budo [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

auschwitz iii-monowitz


Początkowo był to jeden z podobozów Auschwitz, powstały w październiku 1942 r. na terenie wysiedlonej i zburzonej polskiej wsi Monowicach (niem. Monowitz), w odległości 6 km od Auschwitz I, w z [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

auschwitz i


Pierwszy z wielu obozów koncentracyjnych kompleksu Auschwitz, założony przez Niemców w czerwcu 1940 r. na przedmieściu miasta Oświęcimia, włączonego wraz z tą częścią Polski do Trzeciej R [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

aspołeczni więźniowie


Więźniowie oznaczani w obozie czarnym trójkątem. Decyzję o ich umieszczeniu w obozie podejmowały organa niemieckiej policji kryminalnej, a za podstawę służyły oskarżenia o włóczęgostwo, [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

album lili jacob


Album ze zdjęciami wykonanymi przez esesmanów pod koniec maja 1944 r. Fotografie przedstawiają m.in. przyjazd Żydów do Birkenau, selekcję na rampie, przejście do komór gazowych, pierwsze chwil [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

tkip


Protokó³ TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) eliminuje przewidywalnoœæ, na któr¹ mogliby liczyæ intruzi chc¹cy wykorzystaæ luki w bezpieczeñstwie spowodowane korzystaniem z rêcznie przydzielanych kluczy WEP. Klucze TKIP s¹ d³u¿sze od kluczy WEP i generowane automatycznie, a wiêc w konsekwencji s¹ bardziej bezpieczne ni¿ standard [..]
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

prze³¹cznik


Prze³¹cznik umo¿liwia wzajemne komunikowanie siê kilku urz¹dzeñ sieciowych.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

ssid


Identyfikator SSID (Service Set Identifier), zwany równie¿ nazw¹ sieci, to nazwa u¿ywana przez sieæ bezprzewodow¹. W niektórych sieciach bezprzewodowych nazwa SSID nie jest rozg³aszana w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

maska podsieci.


Adres IP wymaga równie¿ maski podsieci. Maska podsieci jest wprowadzana rêcznie lub przypisywana automatycznie przez serwer DHCP. W sieci TCP/IP maska podsieci jest obowi¹zkowa.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

si³a sygna³u


Si³a sygna³u bezprzewodowego miêdzy komputerem/drukark¹/urz¹dzeniem wielofunkcyjnym a punktem dostêpu, z którym to urz¹dzenie komunikuje siê.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

nazwa wêz³a


Unikalna nazwa bezprzewodowego urz¹dzenia drukuj¹cego. Zazwyczaj nazwa wêz³a jest oparta na adresie MAC.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

adres mac


Adres MAC (Media Access Control) to unikalny 12-cyfrowy numer przypisany do ka¿dego urz¹dzenia sieciowego.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

leap


Protokó³ LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) firmy Cisco u¿ywany do uwierzytelniania w standardzie 802.1X w bezprzewodowych sieciach LAN. Podobnie jak protokó³ EAP, LEAP korzysta z serwera RADIUS, którego zadaniem jest uwierzytelnianie u¿ytkowników w sieciach firmowych przed zezwoleniem im na dostêp do sieci przewodowych [..]
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

adres ip


Ka¿de urz¹dzenie w sieci musi posiadaæ unikalny adres. Adres ten zwany jest adresem IP; jest on wprowadzany rêcznie lub mo¿e byæ przydzielany automatycznie przez serwer DHCP. W sieci TCP/IP adres IP jest obowi¹zkowy.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

tryb infrastrukturalny


Ka¿de urz¹dzenie komunikuje siê z innymi za poœrednictwem centralnego punktu dostêpu. Jest to najczêœciej u¿ywany typ sieci bezprzewodowej.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

hex


Skrót od s³owa hexadecimal (szesnastkowy), system liczbowy u¿ywaj¹cy cyfr 0–9 i liter A–F.
Źródło ftp.sapir.ac.il

1   0

adres bramy


Adres bramy umo¿liwia urz¹dzeniu komunikacjê z innymi urz¹dzeniami w ró¿nych sieciach. Zazwyczaj konfiguracja adresu bramy nie jest konieczna.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

kabel sieciowy


Kabel s³u¿¹cy do pod³¹czania komputera/drukarki/urz¹dzenia wielofunkcyjnego do sieci przewodowej. Kable ethernetowe, zwane równie¿ kablami bezpoœrednimi, s¹ zakoñczone z³¹czami RJ45.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

eap


Protokó³ EAP (Extensible Authentication Protocol) udostêpniaj¹cy platformê uwierzytelniania dla sieci przewodowych i bezprzewodowych. Protokó³ EAP korzysta z serwera RADIUS, którego zadaniem jest uwierzytelnianie u¿ytkowników w sieciach firmowych przed zezwoleniem im na dostêp do sieci przewodowych lub bezprzewodowych.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

dsl


Linia abonencka DSL (Digital Subscriber Line), zwana równie¿ ADSL lub xDSL. £¹cze internetowe o du¿ej szybkoœci.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

dhcp


Serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) przydziela adresy IP urz¹dzeniom sieciowym.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

kana³


Sieci bezprzewodowe korzystaj¹ z kana³ów. Ka¿dy kana³ wykorzystuje inne pasmo czêstotliwoœci fal radiowych w zakresie ustalonym z góry. Wszystkie urz¹dzenia bezprzewodowe w sieci bezprzewodowej korzystaj¹ z tego samego kana³u, chyba ¿e s¹ pod³¹czone do innych bezprzewodowych punktów dostêpu, pe³ni¹cych funkcjê bramy sieci bezprz [..]
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

metoda uwierzytelniania


Typ uwierzytelniania bezprzewodowego u¿ywany w sieci.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   1

ascii


Amerykañski standardowy kod wymiany informacji (ASCII). Liczbowa reprezentacja poszczególnych znaków. Na przyk³ad kod ASCII litery A wynosi 65.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

apipa


Automatyczne przydzielanie prywatnych adresów IP (APIPA) jest u¿ywane w sytuacji, gdy komputer, drukarka lub urz¹dzenie wielofunkcyjne pod³¹czone do sieci nie mog¹ uzyskaæ adresu IP z serwera DHCP.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

ad-hoc


W tym trybie ka¿de urz¹dzenie komunikuje siê bezpoœrednio z innymi urz¹dzeniami. Sieci w trybie Ad-hoc nie dysponuj¹ centralnym punktem dostêpu kontroluj¹cym komunikacjê w sieci bezprzewodowej. Ten typ sieci zwany jest równie¿ sieci¹ bezprzewodow¹ typu peer-to-peer.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

punkt dostêpu


Punkt dostêpu, zwany równie¿ ruterem bezprzewodowym, jest sercem sieci bezprzewodowej i kontroluje jej konfiguracjê bezpieczeñstwa. Sieæ z punktem dostêpu zwana jest sieci¹ w trybie infrastrukturalnym.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

802.11b lub 802.11g


Sieci w standardzie 802.11b mog¹ dzia³aæ z maksymaln¹ prêdkoœci¹ 11 Mb/s. Sieci w standardzie 802.11g mog¹ dzia³aæ z prêdkoœci¹ do 54 Mb/s.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

zoonim


nazwa indywidualna nadawana zwierzęciu, zwykle udomowionemu, powiązanemu z otoczeniem człowieka, np. psu, kotu
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

1   1

urbonimia


zbiór urbonimów (por. hodonimia)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

urbonim


nazwa miasta
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

urbanonimia


zbiór urbanonimów (toponimia miejska)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

1   0

urbanonim


nazwa własna obiektu występującego w przestrzeni miejskiej, np. ulicy, placu, parku, budynku, instytucji
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

tyronim


nazwa własna typu chrematonimicznego nadawana jako nazwa produktu lub marki serom
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

1   0

transonimizacja


proces przechodzenia nazwy własnej jednej kategorii w nazwę własną innej kategorii, np. antroponimu w chrematonim typu Kubuś w funkcji nazwy handlowej produktu; efekt takiego procesu (por. tr [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

transonim


nazwa własna powstająca jako formalne przeniesienie nazwy własnej z innej kategorii, np. Siena od nazwy miasta jako nazwa typu samochodu marki FIAT (por. transonimizacja)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

toponomastykon


wykaz/zbiór toponimów, zwykle wyznaczany terytorialnie i/lub w danym okresie, języku itd.; słownik toponimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

toponomastyka


dział onomastyki zajmujący się toponimami
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

toponomasta


specjalista w zakresie toponomastyki
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

toponimia


zbiór toponimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

Strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10