W Slownik.one możesz jednocześnie szukać w tysiącach słowników. Tysiące znaczeń w naszej wyszukiwarce zotały dodane przez osoby jak ty. Wszystkie słowa i znaczenia są mile widziane! To mogą być znaczenia imion, trudne wyrazy, żargon, wyrazy obcojęzyczne czy nawet wymyślone słowa. Wesprzyj naszą stronę i dodaj słowa!. Dodaj znaczenie.

Najnowsze definicje
0   0

onim


nazwa własna; podstawa terminów określających grupy nazw własnych, np. antroponimów, toponimów, chrematonimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

ojkonim


nazwa miejsca/terytorium zamieszkanego
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

obiekt nazewniczy


element rzeczywistości fizycznej lub duchowej, któremu nadawana jest nazwa własna poprzez akt nazewniczy
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nominacja


nadawanie nazwy określonemu obiektowi, zwykle nazwy własnej, niekiedy powiązane z aktem o wymiarze społecznym, celebratywnym, np. chrzest, prawne ustanowienie nazwy uczelni (zob. także akt naz [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nomen proprium


latynizm oznaczający nazwę własną; najczęściej używane w formie l.mn., niekiedy eliptycznie jako propria
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nomen appellativum


nazwa pospolita w języku ogólnym, oznaczająca klasę obiektów; najczęściej używane w formie l.mn., niekiedy eliptycznie jako appellativa
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nezonim


nazwa własna wyspy
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

neotoponim


nazwa typu toponimicznego dla nowo wyznaczonego miejsca, terytorium, powiązana często z rozwojem gospodarczym w danym obszarze, np. nazwy centrów rozrywki, handlu typu Manufaktura w Łodzi
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwy osobowe odmiejscowe


nazwy mieszkańców krajów, regionów, miast, dzielnic, wsi itd. (nie zawsze są uznawane za nazwy własne), np. Kaszub, mazowszanka, łodzianin
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

1   0

nazwisko rodowe


nazwa osobowa noszona przez przedstawicieli rodu, rodziny, rodziców, ojca; używane także w terminologii administracyjnej i genealogicznej
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa własna


nazwa nadana w sposób indywidualny i wyróżniający pojedynczy obiekt, np. osobę, zwierzę, roślinę, miejsce, przedmiot, przedsięwzięcie; może także wskazywać obiekt w serii – produkt [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

toponim


nazwa typu anojkonimicznego, wskazująca zwykle obiekt w terenie niezamieszkałym lub ów teren (zob. także mikrotoponim)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa produktu


nazwa nadawana egzemplarzom lub serii towarów wytwarzanych w celach handlowych, np. cukierkom, meblom, perfumom itd. (por. nazwa handlowa, firmonim, marka)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa pospolita


nazwa nadana każdemu z przedstawicieli danej klasy obiektów, zwykle w uniwerbalnej formie rzeczownikowej, ale także jako grupa słowna, np. obiad, obiad domowy; nazwy pospolite należą do ję [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa osobowa


antroponim
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa miejscowa (inaczej: toponim


nazwa typu ojkonimicznego nadana miejscu desygnowanemu geograficznie i/lub administracyjnie, np. nazwa miasta, wsi, regionu, gór (zob. także makrotoponim)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa handlowa


nazwa nadawana w celach marketingowych produktom lub przedsiębiorstwom, utożsamiana często z marką
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa geograficzna


rodzaj toponimu wskazujący na miejsca lub obszary wyznaczane geograficznie w terenie
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazwa


jednostka językowa nadana określonemu obiektowi jako nazwa pospolita lub nazwa własna
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

nazewnictwo (synonimicznie: onomastyka


dziedzina zajmująca się nazwami własnymi; zbiór takich nazw, zwykle określony względem natury nazywanych obiektów, np. nazewnictwo miejskie, nazewnictwo literackie
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

mikrotoponim


nazwa własna terenowa wskazująca na miejsca zwykle niezamieszkane, mierzone w skali mniejszej niż skala używana w toponimii, np. nazwy pól, łąk, lasów, polan, ścieżek, strug, mniejszych [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

metronim


nazwa osobowa pochodząca od imienia matki, nie zawsze traktowana za nazwę własną, np. danusin w znaczeniu syn Danuty (Danusi)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

medionomastyka


dział onomastyki zajmujący się medionimami
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

medionimia


zbiór medionimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

medionim


nazwa własna typu chrematonimicznego nadawana obiektom powiązanym z produkcją medialną, np. nazwy kanałów radiowych i telewizyjnych, tytuły prasowe, nazwy domen internetowych itd.
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

marka


nazwa handlowa noszona przez firmę produkcyjną lub usługową; nazwa firmująca produkt lub usługę, np. SONY, Gucci, Volkswagen
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

makrotoponim


nazwa własna większych obszarów terytorialnych, wyznaczanych geograficznie, administracyjnie, zwykle zamieszkanych, ale także niezamieszkanych, zagospodarowanych i niezagospodarowanych przez cz [..]
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

kryptonim


sekretna nazwa własna, spełniająca funkcje ochronne względem nazywanego obiektu (por. pseudonim)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

kosmonimia


zbiór kosmonimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

kosmonim


nazwa obiektu w przestrzeni kosmicznej
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

imię własne


rzadsza forma synonimiczna terminu nazwa własna
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

imię


nazwa nadawana indywidualnie osobom, także zwierzętom i innym obiektom jako nazwa własna (dziś rzadziej: imię własne)
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

ideonimia


zbiór ideonimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

ideonim


nazwa typu chrematonimicznego desygnująca wytwór kultury artystycznej, np. obrazu, rzeźby, dzieła literackiego itp.
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hydronomastykon


wykaz/zbiór hydronimów wyznaczany określonym zasięgiem obszarowym lub czasowym; słownik hydronimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hydronomastyka


dział onomastyki zajmujący się hydronimami
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hydronimia


zbiór hydronimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hydronim


nazwa własna zbiornika wodnego, stałego lub płynącego, np. jeziora, morza, rzeki, strumienia, studni, wodospadu itd.
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hodonimia


zbiór hodonimów
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

0   0

hodonim


nazwa własna drogi, zwykle miejskiej (ulicy), także placu, skweru, drogi krajowej, autostrady, tunelu itp.
Źródło onomastyka.uni.lodz.pl

Strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10