gimklucze.pl

Website:http://www.gimklucze.pl
Pozytywne oceny otrzymane26
Negatywne oceny otrzymane40
Karma:-13 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (707)

1

5   2

wirus komputerowy


(ang. computer virus) ma³y program, który infekuje system operacyjny lub programy u¿ytkowe. Infekowanie to polega na powielaniu w³asnego kodu i doklejaniu go do coraz to innych zbiorów na dysku. [..]
Źródło gimklucze.pl

2

2   1

default


(ang.) domyœlnie (standardowo) ustawione parametry oprogramowania lub sprzêtu komputerowego.
Źródło gimklucze.pl

3

2   0

magistrala danych


(z ang. data bus) magistrala, po której przesy³ane s¹ informacje bêd¹ce rozkazami i danymi przetwarzanymi przez procesor i zwi¹zane z nim uk³ady.
Źródło gimklucze.pl

4

1   4

akapit


(ang. paragraph) bloku tekstu wizualnie oddzielony od reszty dokumentu, wyodrêbniony z powodu swej treœci poruszaj¹cej nowy w¹tek.
Źródło gimklucze.pl

5

1   3

analogowy


urz¹dzenie charakteryzuj¹ce siê ci¹g³¹ (p³ynn¹) zmian¹ odmierzanej wielkoœci. Przyk³adem mo¿e byæ termometr rtêciowy lub nakrêcany zegarek wskazówkowy.
Źródło gimklucze.pl

6

1   1

animacja


seria nieruchomych obrazków (ang. frames), które wyœwietlane jeden po drugim tworz¹ wra¿enie p³ynnego ruchu. Im wiêcej nastêpuj¹cych po sobie obrazków ma³o ró¿ni¹cych siê od siebie w szczegó³ach, tym p³ynniejsza jest animacja. Coraz czêœciej animacje tworzone s¹ przy pomocy programów komputerowych (na przyk³ad filmy rysunkowe [..]
Źródło gimklucze.pl

7

1   1

caps lock


(ang. Capital Letters Lock) przycisk funkcyjny umieszczony na klawiaturze, który umo¿liwia pisanie "du¿ymi literami" bez sta³ego naciskania przycisku "Shift".
Źródło gimklucze.pl

8

1   0

chip


(ang.) potoczna nazwa uk³adów scalonych wykorzystywanych do budowy urz¹dzeñ elektronicznych (w tym równie¿ komputerów).
Źródło gimklucze.pl

9

1   0

dysk systemowy


noœnik danych na którym zapisany jest siê system operacyjny. Dyskiem systemowym mo¿e byæ dyskietka, dysk twardy lub dysk CD-ROM.
Źródło gimklucze.pl

10

1   0

dysk wymienny


dysk twardy umieszczony w specjalnej kasetce pozwalaj¹cej na przenoszenie go z jednego komputera do drugiego bez koniecznoœci rozkrêcania obudowy komputera.
Źródło gimklucze.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 707