Definicja infuzja
Co znaczy infuzja? Tutaj znajdziesz 5 definicję słowa infuzja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa infuzja

1

1   0

infuzja


(³c. infusio ‘wlewanie’ od infundere, infusum ‘nalewaæ’) med., fizjol. podawanie p³ynu (np. krwi, roztworu elektrolitowego, kontrastu) do organizmu tak, ¿e nie s± one wch³aniane w jelicie, m.in. do¿ylnie, doodbytniczo; infuzyjny med., fizjol. p³yn i. - ciecz zastêpcza, uzupe³niaj±ca ubytki krwi.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

2

0   0

infuzja


wlew p³ynów do¿ylnie, dotêtniczo, rzadziej doodbytniczo lub ¶ródkostnie, którego celem jest szybkie uzupe³nienie objêto¶ci ³o¿yska naczyniowego i niedoborów okre¶lonych substancji np. elektrolitów, bia³ek itp.
Źródło alveo-akuna.pl

3

0   0

infuzja


Wprowadzenie p³ynu (na przyk³ad roztworu saliny) do organizmu, zw³aszcza poprzez krew (Do¿ylny).
Źródło szpiczak.bialystok.pl

4

1   1

infuzja


Proces moczenia ziarna w wodzie (lub brzeczce) w celu wydobycia i rozpuszczenia w wodzie substancji z ziarna.
Źródło beerpubs.pl

5

0   0

infuzja


W medycynie, to podawanie do organizmu płynów drogami innymi niż naturalne. Przykładami infuzji są: infuzja dożylna infuzja doszpikowa
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa infuzja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< infrastruktura ingenium >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie