rpgshop.com.pl

Website:http://rpgshop.com.pl
Pozytywne oceny otrzymane1
Negatywne oceny otrzymane0
Karma:0 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (226)

1

1   0

imba


w odniesieniu do graczy, przedmiotów, którzy/które s± za dobre i stawiaj± ich z góry wy¿ej od zwyk³ych graczy.
Źródło rpgshop.com.pl

2

0   0

accuracy


dok³adno¶æ; ¶cis³o¶æ; trafno¶æ - wspó³czynnik ten okre¶la prawdopodobieñstwo trafienia wroga podczas ataku
Źródło rpgshop.com.pl

3

0   0

add


dodatkowy mob (potwór), przewa¿nie towarzysz±cy Raid Bossowi
Źródło rpgshop.com.pl

4

0   0

aether


Substancja w grze Aion potrzebne do crafcenia przedmiotów
Źródło rpgshop.com.pl

5

0   0

aggro


skrót od s³owa "aggravation" czyli "zdenerwowanie" - cecha okre¶laj±ca, kogo zaatakuje potwór
Źródło rpgshop.com.pl

6

0   0

afk


Away from keyboard - Z dala od klawiatury
Źródło rpgshop.com.pl

7

0   0

agi


Agility - zrêczno¶æ
Źródło rpgshop.com.pl

8

0   0

ah


Auction House - oznacza dom aukcyjny, miejsce w którym gracze mog± wystawiaæ na sprzeda¿ posiadane przedmioty
Źródło rpgshop.com.pl

9

0   0

aimbot


cheat, najczê¶ciej program dzia³aj±cy w tle, który automatycznie namierza celownik broni w grze komputerowej na przeciwników znacz±co u³atwiaj±c grê osobie korzystaj±cej z tego programu. U¿ywanie aimbota lub innych cheatów w grach typu wi±¿e siê z ryzykiem zablokowania konta nieuczciwego gracza.
Źródło rpgshop.com.pl

10

0   0

aka


"Also Known As" czyli "znany równie¿ jako"
Źródło rpgshop.com.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 226