empe-broker.pl

Woonplaats:1
Pozytywne oceny otrzymane1
Negatywne oceny otrzymane1
Karma:1 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (104)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

retrocesja


Odstąpienie ryzyk przyjętych do reasekuracji innemu reasekuratorowi. Reasekurator odstępujący reasekurowane ryzyko zwany jest Retrocedentem, a przyjmujący ryzyko zwany jest Retrocesjonariuszem.
Źródło empe-broker.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ubezpieczenie krótkoterminowe


Ubezpieczenie zawarte na okres krótszy od roku.
Źródło empe-broker.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

UBEZPIECZENIE OSOBOWE


Przy ubezpieczeniu na życie ochroną objęte jest życie ubezpieczonego. Przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Źródło empe-broker.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny


Fundusz tworzony i finansowany z wpłat zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz rolników. Do podstawowych zadań UFG należy wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej po [..]
Źródło empe-broker.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ubezpieczony


Osoba, której mienie, odpowiedzialność cywilna, zdrowie, życie lub inne dobro jest przedmiotem ubezpieczenia. Ubezpieczający i ubezpieczony nie muszą być tą samą osobą fizyczną lub prawną. Możliwa jest sytuacja, w której ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.
Źródło empe-broker.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

UBEZPIECZYCIEL


Strona umowy ubezpieczenia, która zobowiązuje się wypłacić świadczenie lub odszkodowanie w przypadku zajścia określonego zdarzenia.
Źródło empe-broker.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Udział własny


Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń podobne w skutkach do franszyzy redukcyjnej, z tym że obniżenie wysokości odszkodowania obniżane jest zawsze o wartość stanowiącą iloczyn określony ułamka wyrażającego stopień udziału własnego ubezpieczającego oraz wartości odszkodowania. W odróżnieniu do franszyzy redukcyjnej ułamek ten jest odnos [..]
Źródło empe-broker.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Umowa ubezpieczenia


Umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Umowa ubezpieczenia uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, w zakresie ubezpieczeń morskich regulacje zawarte zostały w kodeksie morskim.
Źródło empe-broker.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Umowa Zakładowa


Umowa zawierana pomiędzy pracodawcą i reprezentacją pracowników, jeden z podstawowych elementów utworzenia pracowniczego programu emerytalnego; określa najważniejsze warunki działania programu i uczestnictwa w nim, nie może jednak zawierać warunków uczestnictwa pracownika w programie, które są niezgodne z przepisami ustawy o pracowniczych programac [..]
Źródło empe-broker.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Uposażony (uprawniony


Osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia. Może to być osoba wskazana imiennie lub okaziciel polisy ubezpieczeniowej.
Źródło empe-broker.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 104