Definicja inicjacja
Co znaczy inicjacja? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa inicjacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa inicjacja

1

1   0

inicjacja


inicjacja, inicjacjach, inicjacjami, inicjacją, inicjacje, inicjację, inicjacji, inicjacjo, inicjacjom, inicjacyj
Źródło synonimiczny.pl

2

0   0

inicjacja


(1.1) rozpoczęcie czynności, procesu działania | (1.2) ceremonia przyjęcia nowego członka | (1.3) wtajemniczenie w coś, zaznajomienie się z czymś nowym, zapoznanie się | (1.1-3) {{odmiana [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

0   0

inicjacja


Inicjacja występuje w następujących znaczeniach: rozpoczęcie czynności, procesu działania (zob. inicjalizacja) ceremonia przyjęcia nowego członka obrzęd przejścia na kolejny, wyższy poziom wtajemniczenia, inicjacja seksualna – rozpoczęcie współżycia, obcowania płciowego. Często inicjacja jest zrytualizowana i towarzyszy j [..]
Źródło ozkultura.pl

4

0   0

inicjacja


Zaznajamianie z tajemnicami i mentalnością masońską przynależną do danego stopnia wtajemniczenia. Pierwszy stopień nie tworzy jeszcze masona - wskazuje mu drogę mentalną - świadczy to bardzo [..]
Źródło genealogia.okiem.pl

5

0   0

inicjacja


(³c. initiatio ‘wtajemniczenie’ od initiare ‘dopuszczaæ do tajemnic religijnych; zaczynaæ’) 1. obrzêd, rytua³, czynno¶æ wprowadzenia w okre¶lony typ dzia³ania lub dzia³alno¶ci. 2. polit., religiozn. wprowadzenie kogo¶ do tajnego stowarzyszenia, sekty. 3. spo³. pierwotny obrzêd wprowadzenia m³odych do grona doros³ych cz³ [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

6

0   0

inicjacja


Inicjacja występuje w następujących znaczeniach: rozpoczęcie czynności, procesu działania (zob. inicjalizacja) ceremonia przyjęcia nowego członka obrzęd przejścia na kolejny, wyższy poziom [..]
Źródło pl.wikipedia.org

7

0   1

inicjacja


(tac. Initiatio - wtajemniczenie); rozpoczêcie czynno¶ci, procesu lub etapu ¿ycia. Czêsto oznacza to zakoñczenie istnienia na jednym poziomie i przej¶cie na nastêpny, wy¿szy poziom. W naszej kulturze inicjacj± nazywa siê m.in. rozpoczêcie wspó³¿ycia seksualnego.
Źródło alveo-akuna.pl

Dodaj znaczenie słowa inicjacja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< inhibitor inicjator >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie