Definicja barok
Co znaczy barok? Tutaj znajdziesz 9 definicję słowa barok. Możesz również dodać swoją deninicję słowa barok

1

11 Thumbs up   11 Thumbs down

barok


(wł. barocco – dziwny, przesadny, od port. barrueca – perła o nieregularnym kształcie) kierunek w sztuce europejskiej XVII w. charakteryzujący się przepychem, bogactwem, dynamiką
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

2

4 Thumbs up   7 Thumbs down

barok


Termin określający styl w sztuce (architekturze, rzeźbie, malarstwie, urbanistyce, rzemiośle artystycznym), a szerzej kulturę epoki XVII i XVIII wieku, obejmującej także literaturę, muzykę, teatr, oby [..]
Źródło e-mieszkanie.pl

3

5 Thumbs up   9 Thumbs down

barok


1. «kierunek występujący w kulturze europejskiej w XVII–XVIII w.»
Źródło sjp.pwn.pl

4

8 Thumbs up   14 Thumbs down

barok


to kierunek w literaturze i sztuce rozwijaj±cy siê w latach 1590 - 1770, pocz±tkowo we W³oszech, pó¼niej w ca³ej Europie, a tak¿e w Ameryce £aciñskiej. Charakterystyczne cechy sztuki barokowej: monumentalizm, bogactwo, iluzjonizm, efektowno¶æ materia³ów, przepych kolorów. W malarstwie renesansowa harmonia zosta³a zast±piona dynamik± kompozycji, eks [..]
Źródło malarstwoity.pl

5

4 Thumbs up   11 Thumbs down

barok


epoka literacka pomiêdzy epok± renesansu i o¶wiecenia (XVII – I po³. XVIII wieku). Zobacz: epoka literacka
Źródło wiking.edu.pl

6

2 Thumbs up   9 Thumbs down

barok


styl architektoniczny dworu polskiego stosowany w XVII i XVIII wieku. Cechuje go monumentalność, dynamika, bogactwo dekoracji i form ornamentalnych oraz hieratyzacja elementów kompozycyjnych.
Źródło decostyr.pl

7

2 Thumbs up   9 Thumbs down

barok


Barok (prawdopodobnie z port. barroco – „perła o nieregularnym kształcie”, z wł. – dziwność, nietypowość) – główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XV [..]
Źródło pl.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   9 Thumbs down

barok


(w³. barocco ‘dziwny, przesadny’) 1. lit., szt., arch. kierunek rozwijaj±cy siê pocz±tkowo we W³oszech i trwaj±cy od koñca XVI do po³. XVIII w., odznaczaj±cy siê przepychem, bogactwem formy i tre¶ci; [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

9

1 Thumbs up   10 Thumbs down

barok


Barok (prawdopodobnie z port. barroco – „perła o nieregularnym kształcie”, z wł. – dziwność, nietypowość) – główny kierunek w kulturze europejskiej, którego trwanie datuje się od końca XVI wieku do XV [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< barn barometr >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie