monetypanstwswiata.republika.pl

Website:https://www.onet.pl/?utm_source=republika&utm_medium=przekierowanie&utm_campaign=republika_info#zamk
Pozytywne oceny otrzymane2
Negatywne oceny otrzymane2
Karma:1 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (20)

1

1 Thumbs up   2 Thumbs down

matryca


metalowa forma z odwzorowanym obrazem banknotu, u¿ywana do produkcji pieniêdzy.
Źródło monetypanstwswiata.republika.pl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

numizmatyka


nauka pomocnicza historii badaj±ca monety i pozamonetarne ¶rodki p³atnicze w ró¿nych aspektach: politycznym, kulturowym, gospodarczym, artystycznym itd.
Źródło monetypanstwswiata.republika.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

awers


przednia strona monety lub banknotu, zawieraj±ca informacje o emitencie, zwana te¿ stron± g³ówn±.
Źródło monetypanstwswiata.republika.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Data emisji


rok wydania danej monety lub banknotu.
Źródło monetypanstwswiata.republika.pl
To znaczenie zostało niezatwierdzone

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

emblemat


symbol kraju, z którego pochodzi moneta lub banknot np. god³o pañstwowe, herb, portret g³owy pañstwa, pejza¿.
Źródło monetypanstwswiata.republika.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

emalia


technika zdobienia wyrobów metalowych, najczê¶ciej z³otych lub poz³acanych, za pomoc± szklistych pow³ok wykonanych ze sproszkowanego szk³a stopionego w wysokiej temperaturze.
Źródło monetypanstwswiata.republika.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

emitent


w³adza zwierzchnia pañstwa b±d¼ bank emisyjny, który wyda³ dan± monetê czy banknot np. Narodowy Bank Polski.
Źródło monetypanstwswiata.republika.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

falsyfikat


podrobiony banknot lub moneta, imitacja.
Źródło monetypanstwswiata.republika.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

mennica


wytwórnia monet (nie banknotów - powstaj± one w specjalnie chronionych drukarniach).
Źródło monetypanstwswiata.republika.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

legenda


s³owa umieszczone na monecie.
Źródło monetypanstwswiata.republika.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 20