portalwiedzy.onet.pl

Pozytywne oceny otrzymane484
Negatywne oceny otrzymane771
Karma:-286 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (24797)

1

0   3

ugryjski


(ang. Ugric od st.-ros. ugri ‘Wêgrzy’) jêzykozn. jêzyki u. - grupa jêzyków ugrofiñskich, obejmuj±ca jêzyki: chantyjski, mansyjski i wêgierski.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

2

0   3

uhla


(mo¿e z dial. bia³orus. wuhla od wuhal ‘wêgiel’) zool. Melanitta fusca, ptak wodny z rodziny kaczkowatych (Anatidae), wystêpuj±cy w p³n. Eurazji, o ciemnobr±zowym upierzeniu u samicy, czarnym u samca, czerwono¿ó³tym dziobie.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

0   3

uisiti


(fr. ouistiti ‘wyraz d¼wiêkonasladowczy’) zool. u. bia³oucha - Callithrix jacchus, ssak z rodziny pazurkowców (Callithricidae), wystêpuj±ca w Ameryce P³d., g³. w Brazylii (czêsto na przedmie¶ciach i parkach miejskich), o sier¶ci szaro¿ó³tej w ciemne prêgi z ja¶niejszymi pêdzelkami w³osów po bokach g³owy, d³ugim puszystym ni [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

4

0   1

ugrofiñski


(naz. Ugrofinowie ‘rodzina ludów z Europy Wsch. i zach. czê¶ci Azji, reprezentowana m.in. przez Wêgrów i Finów’) jêzykozn. jêzyki u. - nieindoeuropejska rodzina jêzyków w Europie, obejmuj±ca jêzyki ugryjskie i fiñskie.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

5

0   1

ugier


(st.niem. ogger z ³c. ochra z gr. óchra od ochrós ‘blady; kolor blado¿ó³ty’) 1. ¿ó³ty lub z³ocistobrunatny pigment, bêd±cy odmian± ochry, g³. stosowany do wyrobu farb. 2. farba tego koloru.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

6

0   1

ubikwisty


(³c. ubique ‘wszêdzie’) biol. organizmy ro¶linne lub zwierzêce, charakteryzuj±ce siê niewielkimi wymaganiami w stosunku do warunków naturalnych, wykazuj±ce du¿± odporno¶æ na zmiany w nim zachodz±ce; wystêpuj± w ró¿nych ¶rodowiskach na ca³ej kuli ziemskiej.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

7

0   0

ucha


(ros.) spo¿. zupa rybna sporz±dzana z ró¿nych gatunków ryb s³odkowodnych.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

8

0   0

uedy


zobacz wadi.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

9

0   0

ufo


(‹s.› ang. Unidentfied Flying Object) niezidentyfikowany obiekt lataj±cy; nierozpoznany obiekt przewa¿nie w kszta³cie spodka lub talerza zdolny do przemieszczania siê z ogromn± prêdko¶ci±, który jest zazwyczaj uznawany za statek kosmiczny z innej planety; lataj±cy talerz; ufolog (+ gr. lógos ‘nauka’) osoba, zajmuj±ca siê badani [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

10

0   0

ugarycki


(naz. Ugarit, m. w staro¿ytnej Syrii) 1. jêzykozn. jêzyk u. - pó³nocnosemicki jêzyk u¿ywany w staro¿ytno¶ci w pañstwie ugaryckim ze stolic± Ugarit w Syrii. 2. pismo u. - najstarsze pismo alfabetyczne o kszta³cie klinowym u¿ywane w Ugarit w XIV i XIII w. p.n.e.
Źródło portalwiedzy.onet.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 24797