portalwiedzy.onet.pl

Website:https://zapytaj.onet.pl/
Pozytywne oceny otrzymane1581
Negatywne oceny otrzymane2248
Karma:-666 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (24797)

1

4   10

ugryjski


(ang. Ugric od st.-ros. ugri ‘Wêgrzy’) jêzykozn. jêzyki u. - grupa jêzyków ugrofiñskich, obejmuj±ca jêzyki: chantyjski, mansyjski i wêgierski.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

2

3   11

uhla


(mo¿e z dial. bia³orus. wuhla od wuhal ‘wêgiel’) zool. Melanitta fusca, ptak wodny z rodziny kaczkowatych (Anatidae), wystêpuj±cy w p³n. Eurazji, o ciemnobr±zowym upierzeniu u samicy, czarn [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

2   9

uisiti


(fr. ouistiti ‘wyraz d¼wiêkonasladowczy’) zool. u. bia³oucha - Callithrix jacchus, ssak z rodziny pazurkowców (Callithricidae), wystêpuj±ca w Ameryce P³d., g³. w Brazylii (czêsto na przed [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

4

3   6

ugrofiñski


(naz. Ugrofinowie ‘rodzina ludów z Europy Wsch. i zach. czê¶ci Azji, reprezentowana m.in. przez Wêgrów i Finów’) jêzykozn. jêzyki u. - nieindoeuropejska rodzina jêzyków w Europie, obejmu [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

5

3   5

ugier


(st.niem. ogger z ³c. ochra z gr. óchra od ochrós ‘blady; kolor blado¿ó³ty’) 1. ¿ó³ty lub z³ocistobrunatny pigment, bêd±cy odmian± ochry, g³. stosowany do wyrobu farb. 2. farba tego [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

6

1   7

ubikwisty


(³c. ubique ‘wszêdzie’) biol. organizmy ro¶linne lub zwierzêce, charakteryzuj±ce siê niewielkimi wymaganiami w stosunku do warunków naturalnych, wykazuj±ce du¿± odporno¶æ na zmiany w n [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

7

3   6

ucha


(ros.) spo¿. zupa rybna sporz±dzana z ró¿nych gatunków ryb s³odkowodnych.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

8

1   9

uedy


zobacz wadi.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

9

5   5

ufo


(‹s.› ang. Unidentfied Flying Object) niezidentyfikowany obiekt lataj±cy; nierozpoznany obiekt przewa¿nie w kszta³cie spodka lub talerza zdolny do przemieszczania siê z ogromn± prêdko¶ci±, [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

10

3   5

ugarycki


(naz. Ugarit, m. w staro¿ytnej Syrii) 1. jêzykozn. jêzyk u. - pó³nocnosemicki jêzyk u¿ywany w staro¿ytno¶ci w pañstwie ugaryckim ze stolic± Ugarit w Syrii. 2. pismo u. - najstarsze pismo al [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 24797