portalwiedzy.onet.pl

Website:https://zapytaj.onet.pl/
Pozytywne oceny otrzymane1699
Negatywne oceny otrzymane2354
Karma:-656 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (24797)

1

4 Thumbs up   10 Thumbs down

ugryjski


(ang. Ugric od st.-ros. ugri ‘Wêgrzy’) jêzykozn. jêzyki u. - grupa jêzyków ugrofiñskich, obejmuj±ca jêzyki: chantyjski, mansyjski i wêgierski.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

2

3 Thumbs up   11 Thumbs down

uhla


(mo¿e z dial. bia³orus. wuhla od wuhal ‘wêgiel’) zool. Melanitta fusca, ptak wodny z rodziny kaczkowatych (Anatidae), wystêpuj±cy w p³n. Eurazji, o ciemnobr±zowym upierzeniu u samicy, czarnym u samca, [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

3

2 Thumbs up   9 Thumbs down

uisiti


(fr. ouistiti ‘wyraz d¼wiêkonasladowczy’) zool. u. bia³oucha - Callithrix jacchus, ssak z rodziny pazurkowców (Callithricidae), wystêpuj±ca w Ameryce P³d., g³. w Brazylii (czêsto na przedmie¶ciach i p [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

4

3 Thumbs up   6 Thumbs down

ugrofiñski


(naz. Ugrofinowie ‘rodzina ludów z Europy Wsch. i zach. czê¶ci Azji, reprezentowana m.in. przez Wêgrów i Finów’) jêzykozn. jêzyki u. - nieindoeuropejska rodzina jêzyków w Europie, obejmuj±ca jêzyki ug [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

5

3 Thumbs up   5 Thumbs down

ugier


(st.niem. ogger z ³c. ochra z gr. óchra od ochrós ‘blady; kolor blado¿ó³ty’) 1. ¿ó³ty lub z³ocistobrunatny pigment, bêd±cy odmian± ochry, g³. stosowany do wyrobu farb. 2. farba tego koloru. [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

6

1 Thumbs up   7 Thumbs down

ubikwisty


(³c. ubique ‘wszêdzie’) biol. organizmy ro¶linne lub zwierzêce, charakteryzuj±ce siê niewielkimi wymaganiami w stosunku do warunków naturalnych, wykazuj±ce du¿± odporno¶æ na zmiany w nim zachodz±ce; w [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

7

3 Thumbs up   6 Thumbs down

ucha


(ros.) spo¿. zupa rybna sporz±dzana z ró¿nych gatunków ryb s³odkowodnych.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

8

1 Thumbs up   9 Thumbs down

uedy


zobacz wadi.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

9

5 Thumbs up   5 Thumbs down

ufo


(‹s.› ang. Unidentfied Flying Object) niezidentyfikowany obiekt lataj±cy; nierozpoznany obiekt przewa¿nie w kszta³cie spodka lub talerza zdolny do przemieszczania siê z ogromn± prêdko¶ci±, który jest [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

10

3 Thumbs up   5 Thumbs down

ugarycki


(naz. Ugarit, m. w staro¿ytnej Syrii) 1. jêzykozn. jêzyk u. - pó³nocnosemicki jêzyk u¿ywany w staro¿ytno¶ci w pañstwie ugaryckim ze stolic± Ugarit w Syrii. 2. pismo u. - najstarsze pismo alfabetyczne [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 24797