Definicja styl
Co znaczy styl? Tutaj znajdziesz 16 definicję słowa styl. Możesz również dodać swoją deninicję słowa styl

1

0   0

styl


(1.1) sposób wyrażania się; sposób mówienia, pisania | (1.2) sposób czyjegoś postępowania, zachowania | (1.3) zespół cech charakterystycznych dla danego regionu, epoki itp. | (1.4) ruch [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

styl


[łac. stiiius ´rylec pisarski´, por. fr. stylo ´wieczne pióro´] - sposób pisania i mówienia, wyrażania myśli, ekspresji, przy użyciu charakterystycznego inwentarza środków językowych. Mo [..]
Źródło edupedia.pl

3

0   0

styl


ukszta³towanie wypowiedzi literackiej przez wybór i zastosowanie charakterystycznego jêzyka, ¶rodków stylistycznych, konstrukcji, odpowiednich do celu, jaki autor chce osi±gn±æ. Styl naukowy, [..]
Źródło wiking.edu.pl

4

0   0

styl

Źródło ozkultura.pl

5

0   0

styl


W edytorach tekstu często używaną kombinację różnych cech tekstu np. kroju czcionki, jej wielkości i koloru można zdefiniować jako styl. Styl wywołany może być później jednym kliknięcie [..]
Źródło dziury.eu

6

0   0

styl


W edytorach tekstu często używaną kombinację różnych cech tekstu np. kroju czcionki, jej wielkości i koloru można zdefiniować jako styl. Styl wywołany może być później jednym kliknięciem myszy bez konieczności ponownego ustawiania każdej z cech osobno.
Źródło slownikkomputerowy.pl

7

0   0

styl


stylo, styl, styla, stylach, stylami, stylem, stylom, stylu
Źródło synonimiczny.pl

8

0   0

styl


).
Źródło sktj.pl

9

0   0

styl


sposób pokonywania drogi, decyduj±cy o warto¶ci przej¶cia. We wspinaniu skalnym: RK (zob
Źródło sktj.pl

10

0   0

styl


* O¶cieñ.
Źródło biblia.w.interiowo.pl

11

0   0

styl


Zestaw cech formatowania, takich jak nazwa, rozmiar i kolor czcionki, wyrównanie akapitów i odstępy między akapitami. Niektóre style zawierają nawet obramowania i cieniowanie.
Źródło epodreczniki.pl

12

0   0

styl


rodzaj ciê¿arka zaciskanego na lince wêdkarskiej.
Źródło otobranie.pl

13

0   0

styl


sposób pokonania drogi lub jaskini. W tym drugim przypadku wyró¿nia siê przej¶cia: Integrale - ca³ej deniwelacji lub okre¶lonego ci±gu z porêczowaniem i reporêczowaniem, technik± sznureczkow± (zob.), po porêczówkach (zob.) oraz wspinaczkowe przej¶cie trawersu miêdzyotworowego lub wspinaczkowe wyj¶cie z dna jaskini. Mo¿na te¿ poko [..]
Źródło kktj.pl

14

0   0

styl


(³c. stilus ‘rylec do pisania’) 1. ogó³ cech charakterystycznych dla epoki, sztuki, twórczo¶ci jakiego¶ artysty, utworu, regionu; tak¿e sposób wyra¿ania siê, wybór okre¶lonych ¶rodkó [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

15

0   0

styl


styl językowy styl w kulturze Styl – program telewizyjny
Źródło pl.wikipedia.org

16

0   0

styl


Styl – zespół cech formalnych pozwalający przyporządkować dzieło do określonej epoki, nurtu w kulturze lub twórcy. Style odnoszą się zazwyczaj do ogółu zjawisk typowych w danym czasie i [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa styl
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< stygmat kabelgat >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie