Definicja sentencja
Co znaczy sentencja? Tutaj znajdziesz 7 definicję słowa sentencja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa sentencja

1

4 Thumbs up   3 Thumbs down

sentencja


Krótka zwykle jednozdaniowa (prozaiczna i rymowana)wyrażająca odpgólną prawdę, mądrość dotycząca życia człowieka.
Nikola - 19 maja 2020

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

sentencja


Sentencja (z łac. sententia) - jedna z figur retorycznych, zaliczana do tzw. dowodów retorycznych. Stanowi stosunkowo zwięzłe twierdzenie o charakterze generalizującym, którego celem jest przedstawienie pewnej idei jako uniwersalnej w odniesieniu do jakiegoś aspektu życia lub natury ludzkiej. Sentencja jest stworzonym przez mówcę aforyzmem, używany [..]
Źródło ozkultura.pl

3

2 Thumbs up   3 Thumbs down

sentencja


sentencja, sentencjach, sentencjami, sentencją, sentencje, sentencję, sentencji, sentencjo, sentencjom, sentencyj
Źródło synonimiczny.pl

4

1 Thumbs up   3 Thumbs down

sentencja


(1.1) zwięzłe sformułowanie pewnej ogólnej myśli, np. filozoficznej; | (1.1) | (1.1) sentencja łacińska • sentencja wyroku | (1.1) maksyma, aforyzm, gnoma | sentencjonalność | sentencjonalny [..]
Źródło pl.wiktionary.org

5

1 Thumbs up   3 Thumbs down

sentencja


zdanie zawieraj±ce ogóln± my¶l, naukê moraln± lub refleksjê filozoficzn± sformu³owan± jak definicja, np. S±d da siê obaliæ, przes±d nigdy (Marie von Ebner-Eschenbach), Pch³a: owad, co zszed³ na psy (J [..]
Źródło wiking.edu.pl

6

1 Thumbs up   4 Thumbs down

sentencja


[łac. sententia ´mniemanie, sąd´] - zwięzłe wypowiedzenie, wyrażające jakąś myśl filozoficzną lub moralną. W przeciwieństwie do przysłów mają charakter bardziej ogólny, mniej obrazowy. Zwykle też znam [..]
Źródło edupedia.pl

7

0 Thumbs up   4 Thumbs down

sentencja


(³c. sententia ‘my¶l, mniemanie; pogl±d, zasada’) 1. praw. s. wyroku - najwa¿niejsza czê¶æ wyroku zawieraj±ca jego rozstrzygniêcie. 2. zazwyczaj krótka, jednozdaniowa wypowied¼ z³o¿ona z ogólnej my¶li [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

<< sensybilizator sentencjonalny >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie