Definicja konglomerat
Co znaczy konglomerat? Tutaj znajdziesz 8 definicję słowa konglomerat. Możesz również dodać swoją deninicję słowa konglomerat

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

konglomerat


Konglomerat - podmiot powstaj±cy w wyniku fuzji gospodarczych, nabycia udzia³ów lub inwestycji w ró¿ne sfery dzia³alno¶ci gospodarczej w celu: zwiêkszenia mo¿liwo¶ci dostêpu zasobów finansowych, zapew [..]
Źródło slownik.cire.pl

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

konglomerat


konglomerat, konglomeracie, konglomeratach, konglomeratami, konglomeratem, konglomeratom, konglomeratowi, konglomeratów, konglomeratu, konglomeraty
Źródło synonimiczny.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konglomerat


(1.1) konglomerat | (1) das Konglomerat, Konglomerat(e)s, Konglomerat, Konglomerat; Konglomerate, Konglomerate, Konglomeraten, Konglomerate | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konglomerat


Konglomerat to zestaw, lub zlepek zupełnie, lub pozornie nie pasujących do siebie części. Składając dopiero co kupiony, ostatni egzemplarz myjki ciśnieniowej z hipermarketu - No jasny chuj mnie strzel [..]
Źródło miejski.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konglomerat


korporacja gospodarcza powsta³a przez po³¹czenie przedsiêbiorstw z ró¿nych dziedzin produkcji i us³ug. Nastêpuje to w wyniku ³¹czenia siê przedsiêbiorstw (fuzji) lub w wyniku przejêcia przez jedno prz [..]
Źródło empi2.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konglomerat


(³c. conglomeratus ‘zwiniêty’ od conglomerare, -atum ‘zwin±æ, uformowaæ w kulê’) 1. grupa mechanicznie po³±czonych elementów, skupisko, nagromadzenie. 2. ekon, polit. organizacja gospodarcza obejmuj±c [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konglomerat


Konglomerat (ang. conglomerate) – w gospodarce, jest to koncern, który grupuje przedsiębiorstwa o najróżniejszym profilu produkcji bez żadnej trwałej zasady doboru. W tym przypadku liczy się rentownoś [..]
Źródło pl.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

konglomerat


konglomerat - całość, która jest zlepkiem różnych, często niepasujących części lub elementów. konglomerat - rodzaj skały osadowej konglomerat - pojęcie z zakresu ekonomii
Źródło pl.wikipedia.org

<< konglomeracja kongo >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie