Definicja kana³
Co znaczy kana³? Tutaj znajdziesz 5 definicję słowa kana³. Możesz również dodać swoją deninicję słowa kana³

1

0   0

kana³


Strona WWW tak skonfigurowana, aby jej zawarto¶æ by³a ci±gle od¶wie¿ana, jest wykorzystywany w IRC. Ka¿dy kana³ rozpoczyna siê od znaku # np. #bialystok.
Źródło interklasa.pl

2

0   0

kana³


zbiór jednego lub wiêcej u¿ytkowników, którzy otrzymuj± wiadomo¶ci adresowane do tego kana³u. Jest opisany przez swoj± nazwê, w³a¶ciwo¶ci i aktualnych cz³onków. Ka¿dy tekst wpisany prz [..]
Źródło irc.pl

3

0   0

kana³


w ¿argonie informatycznym oznacza to bezpoœrednie po³¹czenie miêdzy podzespo³ami systemu komputerowego umo¿liwiaj¹ce szybkie przekazywanie danych.
Źródło gimklucze.pl

4

0   0

kana³


(³c. canalis) 1. tech. sztuczny ciek wodny zbudowany w celu po³±czenia dwóch zbiorników wodnych. 2. obudowany ¶ciek, którym sp³ywaj± nieczysto¶ci i woda deszczowa. 3. k. telekomunikacyjny - droga przekazu sygna³u telefonicznego, telewizyjnego itp. 4. anat. przewód w organizmie zawieraj±cy naczynia ch³onne, têtnicze, ¿ylne i nerwowe. [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

5

0   0

kana³


Sieci bezprzewodowe korzystaj¹ z kana³ów. Ka¿dy kana³ wykorzystuje inne pasmo czêstotliwoœci fal radiowych w zakresie ustalonym z góry. Wszystkie urz¹dzenia bezprzewodowe w sieci bezprzewodowej korzystaj¹ z tego samego kana³u, chyba ¿e s¹ pod³¹czone do innych bezprzewodowych punktów dostêpu, pe³ni¹cych funkcjê bramy sieci bezprz [..]
Źródło ftp.sapir.ac.il


Dodaj znaczenie słowa kana³
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< kanak kanalia >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie