Definicja indeks
Co znaczy indeks? Tutaj znajdziesz 32 definicję słowa indeks. Możesz również dodać swoją deninicję słowa indeks

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


1) Uporządkowana lista właściwych danych wybranych z i odnoszących się do części tekstu lub zbioru danych. 2) Iloraz lub inna liczba obliczona w oparciu o szereg obserwacji i używana jako wskaźnik porównawczy.  Stan na 15.05.2014 r. Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Ind [..]
Źródło ozkultura.pl (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


(1.1) uporządkowany spis, np. pojęć, terminów, nazwisk, przytoczonych lub omówionych w danej książce | (1.2) urzędowa lista czegoś | (1.3) książeczka student [..]
Źródło pl.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


1) Wg  Słownika mitów i tradycji kultury (1987): "Indeks - przestarzale: palec wskazujący. (Alfabetyczny) spis, rejestr, skorowidz, książeczka studenta do wpisywania wykładów, ocen itp.; łaciński <wskaźnik>.(...)". 2) Wg Słownika Terminów Literackich (2000): "Indeks I (łac. index = wskaźnik (...)) - zestawienie w porządku alfab [..]
Źródło ozkultura.pl (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


Indeks – w DTP to pomocniczy spis terminów (np. nazwisk, miejscowości, tematów) przytoczonych lub omówionych w dziele, wskazujący strony, na których termin jest wspomniany. Autor(ka) wpisu: Kaja Rożdżyńska-Stańczak Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Indeks (DTP)" w Wikipedii Sprawdź pozostałe wpisy [..]
Źródło ozkultura.pl (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


Uporządkowany spis lub część systemu wyszukiwawczego umożliwiający dostęp do jego odmiennie zorganizowanej części, do adresu dokumentu lub do samego dokumentu. Źródło: PN-ISO 5127:2005
Źródło sternik.bn.org.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks

Źródło sagalara.com.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


"dzienniczek ucznia" dla studenta, służący do wpisywania zaliczeń z przedmiotów i ocen uzyskanych z egzaminów. Po zebraniu wszystkich wpisów student ma obowiązek przedstawić indeks dziekanatowi. Dziekan dokonuje zaliczenia roku i dopuszcza studenta do dalszego studiowania.
Źródło opinieouczelniach.pl (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


jest procentowym wskaźnikiem określającym zależność pomiędzy środkową a dolną przednią wy... Cefalometria
Źródło ortoprof.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


skorowidz, spis pomocniczy, wykaz terminów, rejestr, wykaz haseł, nazwisk występujących w tekście, umieszczony zazwyczaj na końcu książki w kolejności alfabetycznej
Źródło bg.am.szczecin.pl (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


1. wartosc dodawana do wartosci bazowej podczas obliczania adresu rozkazu lub danej, np. elementu wektora; 2. plik bazy danych umozliwiajacy odnajdywanie informacji w innym, indeksowanym ...
Źródło leksykony.interia.pl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


wykaz terminów dołączony do wydawnictwa, zawierający hasła występujące w tekście i miejsca, w którym dane hasło się znajduje; ułatwia szybkie docieranie do poszukiwanych w książce informacji [..]
Źródło bib.awf.gda.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


Dokument w kształcie książeczki, a niebawem zapewne w formie elektronicznej, który otrzymujesz w czasie immatrykulacji. To do niego wpisuje się wszystkie oceny z egzaminów i zaliczeń, jakie otrzymasz [..]
Źródło student.us.edu.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


wska?nik charakteryzuj?cy ilo?ciowo podatno?? danego po?o?enia w cz?steczce na dany typ reakcji chemicznej
Źródło chemia.krzyzowki.info

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


wska¼nik ogólnej sytuacji na rynku, gie³dzie lub rynku pozagie³dowym, oparty na ¶rednich cenach.
Źródło slownik.cire.pl

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


Skorowidz – spis pomocniczy (do ksi±¿ek, czasopism, bibliografii, katalogów rzeczowych) zestawiaj±cy wg okre¶lonej kolejno¶ci elementy tre¶ciowe lub formalne i odsy³aj±cy za pomoc± umownego wska¼nika (najczê¶ciej liczby) do w³a¶ciwego miejsca w tek¶cie (strony, rozdzia³u, paragrafu, pozycji bibliograficznej itp.). Wyczerpuj±ce indeksy s± nieodzowny [..]
Źródło mini.pw.edu.pl (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


Miara liczbowa sposobu, w jaki cena reprezentatywnej grupy akcji zmieniała się w czasie. Każda główna giełda ma jeden lub więcej indeksów. Na przykład: giełda NASDAQ ma indeks NASDAQ 100 (złożony ze 1 [..]
Źródło home.saxo

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


Wartość kalkulowana na podstawie notowań akcji określonych spółek giełdowych – jest odwzorowaniem zmian zachodzących na szerokim rynku, a nie tylko w przypadku notowań konkretnej spółki.
Źródło nobleoption.com

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


indeks, indeksach, indeksami, indeksem, indeksie, indeksom, indeksowi, indeksów, indeksu, indeksy
Źródło synonimiczny.pl

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


(ang. index) spis treœci; skorowidz; wskaŸnik okreœlaj¹cy matematyczny stosunek jednej wielkoœci do drugiej; znacznik zapisywany w bloku danych u³atwiaj¹cy odszukiwanie zaznaczonych wczeœniej elementó [..]
Źródło gimklucze.pl

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


podjustowana litera we wzorze matematycznym;
Źródło openprint.pl

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


dokument potwierdzający bycie studentem, odpowiednik dzienniczka ucznia. W Collegium Mazovia od roku akademickiego 2010/2011 przebieg studiów nie jest dokumentowany w indeksie, tylko w protokołach zal [..]
Źródło mazovia.edu.pl

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


niechciany dowód wątpliwych osiągnięć.
Źródło nonsensopedia.wikia.com (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


oznaczenie na tarczy zegarka pełnych godzin w postaci kropek, kresek lub wydłużonych trójkątów.
Źródło kmziz.pl

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


(³c. index) 1. alfabetyczny spis, skorowidz, wykaz tematyczny lub has³owy, umieszczany na koñcu ksi±¿ki; 2. ekon. i. gie³dowy - wska¼nik obrazuj±cy sytuacjê na gie³dzie papierów warto¶ciowych, pokazuj [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


Indeks – w teorii liczb – liczba odgrywająca w teorii kongruencji rolę analogiczną do roli logarytmów w arytmetyce i algebrze.
Źródło pl.wikipedia.org

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


Indeks – struktura danych zwiększająca szybkość wykonywania operacji wyszukiwania na tabeli. Są to drzewa lub struktury wykorzystujące funkcje skrótu.
Źródło pl.wikipedia.org

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


Indeks – dokument potwierdzający bycie studentem, odpowiednik „dzienniczka ucznia”, jeden z najbardziej charakterystycznych symboli okresu studiów. Nazwa ta jest bardzo często wykorzystywana przy nada [..]
Źródło pl.wikipedia.org

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


Indeks – w informatyce, w podstawowym ujęciu jest to przesunięcie wskaźnika tablicy w celu pokazania na konkretny jej element (mniej formalnie: numer elementu tablicy, w którym znajduje się indeksowan [..]
Źródło pl.wikipedia.org

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

indeks


Indeks – w DTP to pomocniczy spis terminów (np. nazwisk, miejscowości, tematów) przytoczonych lub omówionych w dziele, wskazujący strony, na których termin jest wspomniany.
Źródło pl.wikipedia.org

30

0 Thumbs up   1 Thumbs down

indeks


(1.1) uporządkowany spis, np. pojęć, terminów, nazwisk, przytoczonych lub omówionych w danej książce | (1.2) urzędowa lista czegoś | (1.3) książeczka student [..]
Źródło pl.wiktionary.org

31

0 Thumbs up   1 Thumbs down

indeks


(index) Pomocnicza struktura danych wprowadzana do systemu bazy danych lub systemu plików celem radykalnego zmniejszenia czasu dostêpu do danych. Koncepcyjnie, indeks jest zbiorem par <warto¶æ, lok [..]
Źródło ipipan.waw.pl

32

0 Thumbs up   2 Thumbs down

indeks


Кзадвж аджв вдч сд всдв to ja nie wiem co to ale iwem xd skskskdkdkkdkf sow xjd dis six did dhd dns dnnd
Дыщы - 7 kwietnia 2020

<< indagacja inden >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie