Definicja ideología
Co znaczy ideología? Tutaj znajdziesz 11 definicję słowa ideología. Możesz również dodać swoją deninicję słowa ideología

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ideología


zbiór poglądów i przekonań opisujących i oceniających rzeczywistość. Zasady postępowania ruchów, partii politycznych. Obraz świata istniejącego, wizja przyszłości.
Źródło mojahistoria.eu

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ideología


1. doktryna polityczna orientacja polityczna miłość do ojczyzny (pojęcie podrzędne) patriotyzm (pojęcie podrzędne) umiłowanie ojczyzny (poet.) (pojęcie podrzędne) faszyzm (pojęcie podrzędne) hitleryzm (pojęcie podrzędne) narodowy socjalizm (pojęcie podrzędne) nazizm (pojęcie podrzędne) konserwatyzm (pojęcie podrzędne) reakcjonizm (przestarz.) (poję [..]
Źródło synonimy.net.pl

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ideología


zbiór warto¶ci i zasad postêpowania odniesionych do sfery stosunków politycznych. I. jest moralnym i intelektualnym pod³o¿em zbiorowego dzia³ania politycznego. I. wyrasta z krytyki istniej±cego ³adu s [..]
Źródło wybory.com.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideología


(1.1) system poglądów, idei jednostki lub grupy; wspólnota światopoglądów, której celem jest świadome dążenie do realizacji określonego interesu klasowego, grupowego lub narodowego | (1.1) ''Islamiz [..]
Źródło pl.wiktionary.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideología


(1.1) ideologia | (1.1) ideologías | (1.1) | ideológico, ideologizado | ideólogo, ideóloga, ideologización
Źródło pl.wiktionary.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideología


(1.1) ideologia | (1.1)
Źródło pl.wiktionary.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideología


Ideologia jest to powstała na bazie danej kultury wspólnota światopoglądów, u podstaw której tkwi świadome dążenie do realizacji określonego interesu grupowego, klasowego albo narodowego. Mianem ideologii określa się każdy zbiór uporządkowanych poglądów – religijnych, politycznych, prawnych, przyrodniczych, artystycznych, filozoficznych – służących [..]
Źródło ozkultura.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideología


(gr. idea – wyobrażenie, logos – słowo, nauka) system pojęć, poglądów, koncepcji wyznaczający zachowanie i działanie jakiejś osoby lub grupy
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideología


(gr. idéa ‘idea, wizerunek’ + lógos ‘nauka’) spo³., polit. zamkniêty system ró¿nego rodzaju pojêæ, idei oraz koncepcji wspólnie wyznaczaj±cych cel i sposób dzia³añ lub okre¶laj±cy pogl±dy jednostki lu [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ideología


Ideologia – pojęcie występujące w filozofii i naukach społecznych oraz politycznych, które określa zbiory światopoglądów służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata. Mianem ideo [..]
Źródło pl.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   2 Thumbs down

ideología


ideologia, ideologiach, ideologiami, ideologią, ideologie, ideologię, ideologii, ideologij, ideologio, ideologiom
Źródło synonimiczny.pl
<< stråke scudo >>