Definicja deklaracja
Co znaczy deklaracja? Tutaj znajdziesz 8 definicję słowa deklaracja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa deklaracja

1

0   0

deklaracja


(1.1) ogłoszenie, oświadczenie; sformułowanie poglądów, przekonań | (1.2) zobowiązanie mające moc prawną, akt prawny | (1.1-2) {{odmiana-rzeczownik-polski | (1.1) | (1.2) deklaracja pod [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

deklaracja


(declaration) Zdanie kodu ¼ród³owego okre¶laj±ce nazwê i typ (lub klasê) zmiennej lub obiektu. Deklaracje mog± równie¿ okre¶laæ typy i klasy. Dla funkcji, procedury, metody, itd. deklaracj [..]
Źródło ipipan.waw.pl

3

0   0

deklaracja


element jezyka programowania, oznajmiajacy translatorowi o zamiarze uzywania w programie jakiegos obiektu (np. zmiennej) i okreslajacy atrybuty tego obiektu (np. typ, rozmiar, rodzaj ...
Źródło leksykony.interia.pl

4

0   0

deklaracja


deklaracja, deklaracjach, deklaracjami, deklaracją, deklaracje, deklarację, deklaracji, deklaracjo, deklaracjom, deklaracyj
Źródło synonimiczny.pl

5

0   0

deklaracja


Ilekroć w ustawie jest mowa o: deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, po [..]
Źródło mambiznes.pl

6

0   0

deklaracja


(declaration) Oświadczenie osoby zainteresowanej ubezpieczeniem, złożone na specjalnym formularzu opracowanym przez ubezpieczyciela, wyrażające zgodę na przystąpienie do grupowego ubezpieczenia [..]
Źródło asist.pl

7

0   0

deklaracja


(³c. declaratio ‘objawienie, przedstawienie’) 1. publicznie o¶wiadczenie w danej sprawie, wyra¿one ustnie lub pisemnie; manifest. 2. pisemne zobowi±zanie. 3. wyra¼ne wyra¿enie zgody na co¶. 4. praw. o¶wiadczenie woli dwóch lub wiêcej stron (np. pañstw), które poci±ga za sob± skutki prawne.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

8

0   0

deklaracja


Brak najważniejszego sformułowania.Deklaracja jest dobrowolnym oświadczeniem wynikającym z przekonań osoby ,która ją składa.
Anonimowy - 21 września 2020


Dodaj znaczenie słowa deklaracja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< deklamacja deklinacja >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie