Definicja automorfizm
Co znaczy automorfizm? Tutaj znajdziesz 5 definicję słowa automorfizm. Możesz również dodać swoją deninicję słowa automorfizm

1

1   0

automorfizm


kszta?t kryszta?u jak jego kryszta?ków
Źródło chemia.krzyzowki.info

2

0   0

automorfizm


W mineralogii; kryszta³y automorficzne (w³asnokszta³tne) czyli wykszta³cone prawid³owo, ich kszta³t odpowiada postaci krystalicznej w³aœciwej dla danego minera³u. Dobrym przyk³adem kryszta³ [..]
Źródło woreczko.pl

3

0   0

automorfizm


(auto- + morfizm - morphé ‘postaæ, kszta³t cia³a’) geol. struktura minera³u odpowiadaj±ca strukturze sk³adaj±cego siê na niego kryszta³u.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

4

0   0

automorfizm


zob. idiomorfizm.
Źródło sjp.pwn.pl

5

0   0

automorfizm


Automorfizm – izomorfizm struktury matematycznej na siebie, czyli jej wzajemnie jednoznaczny endomorfizm. W pewnym sensie jest to symetria obiektu – sposób odwzorowania obiektu na siebie przy zac [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa automorfizm
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< automobil autonomia >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie