Definicja apelacja
Co znaczy apelacja? Tutaj znajdziesz 13 definicję słowa apelacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa apelacja

1

0   0

apelacja


określenie zbioru praw związanych ze sposobem, jakością i obszarem powstawania win, które nazwę danej apelacji noszą na swojej etykiecie.
Źródło blog.winezja.pl

2

0   0

apelacja


Jest to środek kontroli orzeczeń (wszystkich wyroków i postanowień orzekających co do istoty sprawy) sądu pierwszej instancji zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Po wniesieniu w terminie skargi apelacyjnej postępowanie toczy się na nowo przed sądem apelacyjnym, który może zmienić lub utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie.
Źródło radca.com.pl

3

0   0

apelacja


(łac. appellatio – odwołanie się) odwołanie się od wyroku do sądu wyższej instancji
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

4

0   0

apelacja


Procedura prawna polegająca na tym, że jedna ze stron procesu odwołuje się od wydanego wyroku sądowego i składa wniosek do sądu wyższej instancji o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Źródło polskiadwokat.org

5

0   0

apelacja


apelacja, apelacjach, apelacjami, apelacją, apelacje, apelację, apelacji, apelacjo, apelacjom, apelacyj
Źródło synonimiczny.pl

6

0   0

apelacja


(z ³aciny appellatio - odwo³anie siê), w prawie - œrodek odwo³awczy od orzeczenia (wyroku) s¹du I instancji do s¹du II instancji. W praktyce apelacjê od wyroku s¹du rejonowego (I instancja) r [..]
Źródło prawnik24.pl

7

0   0

apelacja


Podstawowy środek odwoławczy, który służy do zaskarżania merytorycznych orzeczeń sądów I instancji; ma na celu zmianę lub uchylenie zaskarżonego orzeczenia.
Źródło maxilex.pl

8

0   0

apelacja


 – określony prawnie obszar uprawy winorośli, na którym obowiązują ściśle ustalone normy produkcji, mające na celu podwyższenie jakości produktów. Aby wino mogło być kategoryzowane jak [..]
Źródło winemarket.pl

9

0   0

apelacja


Jest zwykłym środkiem zaskarżenia rozstrzygnięcia wydanego przez sąd pierwszej instancji . Apelacje wnosi się do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżane rozst [..]
Źródło prawnie.pl

10

0   0

apelacja


(łac. appellatio - odwołanie) to odwołanie się od wydanego rozstrzygnięcia ( wyroku , postanowienia). W toku postępowania sądowego składa się apelację ( odwołanie) od wyroku sądu pierwszej [..]
Źródło prawoteka.pl

11

0   0

apelacja


(³c. appelatio ‘odwo³anie siê’) praw. odwo³anie siê od decyzji, wyroku do organu nadzoruj±cego lub nadrzêdnego, do wy¿szej instancji.
Źródło portalwiedzy.onet.pl

12

0   0

apelacja


Apelacja − ograniczony obszar, na którym uprawia się winorośl na wino określonego rodzaju. W wielu państwach stawiane są dodatkowe wymagania, by wino mogło być oznaczone nazwą apelacji, dot [..]
Źródło pl.wikipedia.org

13

0   0

apelacja


Apelacja (łac. appellatio – odwołanie) – odwołanie się od wydanego wyroku. W prawie procesowym apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instanc [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa apelacja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< apel apendyks >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie