Definicja aminokwasy
Co znaczy aminokwasy? Tutaj znajdziesz 13 definicję słowa aminokwasy. Możesz również dodać swoją deninicję słowa aminokwasy

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aminokwasy


Organiczne związki chemiczne, zawierające grupę aminową -NH2 (zasadową) oraz grupę karboksylową -COOH (kwasową) lub w ujęciu ogólniejszym – dowolną grupę kwasową, np. sulfonową. Aminokwasy są podstawowymi elementami białek. W białkach występuje zestaw 20 podstawowych aminokwasów. W naturze znanych jest ponad 300 aminokwasów. [..]
Źródło odzywianie.info.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aminokwasy


materia? budulcowy wszystkich bia?ek
Źródło chemia.krzyzowki.info

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aminokwasy


to podstawowa jednostka budująca białka. Pod względem chemicznym aminokwasy są pochodnymi kwasów karboksylowych z podstawnikiem w postaci grupy aminowej. Występuje 20 podstawowych aminokwasów, z który [..]
Źródło zdronet.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aminokwasy


Aminokwasy - cząsteczki kwasów organicznych zawierające azot, a niekiedy siarkę, z których zbudowane są białka. W skład białek wszystkich organizmów żywych wchodzi około 21 różnych aminokwasów, z któr [..]
Źródło biomedical.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aminokwasy


Aminokwasy - cząsteczki kwasów organicznych zawierające azot, a niekiedy siarkę, z których zbudowane są białka. W skład białek wszystkich organizmów żywych wchodzi około 21 różnych aminokwasów, z któr [..]
Źródło e-zdrowie.info

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aminokwasy


Związki organiczne, które zawierają w cząsteczce przynajmniej jedną grupę aminową i karboksylową. Posiadają one działanie odżywcze, pielęgnujące i regeneracyjne.
Źródło blog.hairstore.pl

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aminokwasy


Naturalne aminokwasy s± stosowane w lecznictwie w przypadkach nieprawid³owej gospodarki bia³kowej, np. z³ego przyswajania bia³ka lub du¿ej jego utraty spowodowanej przewlek³ymi chorobami, marsko¶ci± w±troby lub operacjami chirurgicznymi. Aminokwasy naturalne s± równie¿ wykorzystywane jako surowce w syntezie leków. W¶ród aminokwasów aromatycznych du [..]
Źródło alveo-akuna.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aminokwasy


Organiczne związki chemiczne zawierające grupę aminową oraz karboksylową. Są podstawowym składnikiem budulcowym białek, w których występuje ponad 20 różnych aminokwasów.
Źródło dietering.com

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aminokwasy


Grupa zwi¹zków organicznych, bêd¹ca podstawowym budulcem bia³ek. Stwierdzono istnienie aminokwasów w œladowych iloœciach, w chondrytach wêglistych. Poniewa¿ wystêpowanie aminokwasów wi¹zane jest z pro [..]
Źródło woreczko.pl

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aminokwasy


Aminokwasy to podstawowe elementy strukturalne, z których zbudowane są białka. Mają wpływ na funkcjonowanie układu hormonalnego, regenerację komórkową oraz metabolizm cukrów i tłuszczów. Niektóre z nich pełnią także istotną rolę w działaniu układu nerwowego. Aminokwasy wchodzą w skład NMF (naturalnego czynnika nawilżającego) znajdującego się w wyso [..]
Źródło trena.pl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aminokwasy


Wchodz± w sk³ad NMF skóry. Posiadaj± w³a¶ciwo¶ci regeneruj±ce, stymuluj± syntezê kolagenu, nawil¿aj± skórê. Prekursory protein i pigmentów melaniny.
Źródło bandi.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aminokwasy


(aminowy + kwasy) biochem. kwasy karboksylowe, które zawieraj± grupê karboksylow± i aminow±, zwi±zki amfoteryczne; z a-aminokwasów zbudowane s± wszystkie bia³ka, które wystêpuj± w organizmach ¿ywych, [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aminokwasy


Aminokwasy, kwasy aminowe (skrót aa lub AA, od ang. amino acids) – grupa organicznych związków chemicznych zawierających zasadową grupę aminową oraz grupę karboksylową −COOH lub, w ogólniejszym ujęciu [..]
Źródło pl.wikipedia.org

<< aminoalkohole aminoplasty >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie