Definicja akredytywa
Co znaczy akredytywa? Tutaj znajdziesz 27 definicję słowa akredytywa. Możesz również dodać swoją deninicję słowa akredytywa

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


forma rozliczeñ krajowych i zagranicznych za po¶rednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczaj±cy interesy stron kontraktu.
Źródło money.pl

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


To forma rozliczeń stosowana jako zabezpieczenie obydwu stron kontraktu (umowy). Jest to deklaracja banku, który zobowiązuje się we własnym imieniu, ale na zlecenie jednej ze stron, do zapłaty określonej kwoty drugiej stronie (beneficjentowi) za spełnienie określonych warunków (najczęściej umowy).
Źródło stoplichwie.pl

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Bezgotówkowe rozliczenia między kontrahentami. Rolę pośredniczącą w rozliczeniu pełni bank. Bank na żądanie zleceniodawcy otwiera akredytywę (blokuje środki na koncie bankowym lub udziela kredyt) w ce [..]
Źródło finanse.wgnkredyty.pl

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Forma rozliczeń krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku stosowana jako instrument zabezpieczający interesy stron kontraktu. Dokument określający warunki tych rozliczeń zwany jest także listem kredytowym
Źródło monetary.pl

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Pisemne zobowiązanie banku (emitenta), wystawione sprzedającemu (beneficjentowi) na życzenie i zgodnie z instrukcją kupującego (wnioskodawcy), wypłacenia, w chwili jego okazania lub w dającej się okre [..]
Źródło logistyka.net.pl

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


(fr. accreditif, z łac. accredere – uwierzyć) 1. forma bezgotówkowych rozliczeń dokonanych przez pośrednictwo banku 2. pełnomocnictwo udzielone dyplomacie
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Akredytywa to instrument pozwalający na prostsze dokonywanie rozliczeń międzynarodowych transakcji handlowych. Stanowi ona pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi - eksporterowi, określonej kwoty pieniężnej, w ściśle ustalonym terminie. Warunkiem wypłaty jest dostarczenie do banku pośredniczącego przez beneficje [..]
Źródło moneyman.pl

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


pisemne zobowiązanie się banku działającego na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do dokonania zapłaty beneficjentowi ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta warunków określonych w akredytywie
Źródło bossa.pl

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Dokument określający warunki rozliczeń za pośrednictwem banku, mający zastosowanie jako instrument, który zabezpiecza interesy obu stron kontraktu.
Źródło polskiadwokat.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


pisemne zobowiązanie się banku działającego na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do dokonania zapłaty beneficjentowi ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta warunków określonych w akredytywie.
Źródło ticker.pl

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


forma płatności w rozliczeniach zarówno zagranicznych, jak i w krajowych. Jest ona wykorzystywana przy zawieraniu transakcji, którym towarzyszą różne zwiększone ryzyka (np. związane z kontrahentem, właściwą realizacją kontraktu, jakością produktów, opóźnieniem, brakiem zapłaty), gdyż je redukuje.Jest to instrument, który ułatwia bezgotówkowe rozlic [..]
Źródło nbportal.pl

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Akredytywą nazywamy formę rozliczeń zarówno krajowych jak i zagraniczych, dokonywanych za pośrednictwem banku, stosowaną w celu zabezpieczenia interesów stron kontraktu. Uczestnikami akredytywy są: - [..]
Źródło certuscapital.pl

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Akredytywa jest instrumentem ułatwiającym bezgotówkowe rozliczenie międzynarodowych transakcji handlowych. Akredytywa jest to pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia wskazanemu beneficjento [..]
Źródło findict.pl

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Akredytywa jest formą rozliczeń bezgotówkowych za pośrednictwem banku
Źródło zrozumfinanse.pl

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Jest form± rozliczeñ transakcji w obrocie miêdzynarodowym. To pisemne po¶wiadczenie banku importera (strony kupuj±cej), w którym zobowi±zuje siê on do przekazania zap³aty z tytu³u danej transakcji ban [..]
Źródło comperia.pl

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


forma obrotu bezgotówkowego, polegaj¹ca na wyodrêbnieniu œrodków pieniê¿nych d³u¿nika na specjalnym rachunku w banku wierzyciela, z których pokrywa siê okreœlone nale¿noœci wierzyciela po przed³o¿eniu [..]
Źródło empi2.pl

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


To forma rozliczeń dokonania zapłaty na rzecz wierzyciela. Składana na wniosek dłużnika, polegająca na wyodrębnieniu przez bank określonej kwoty z jego środków.
Źródło onlinekredyt.pl

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Pisemna deklaracja banku we własnym imieniu, choć działającego na zlecenie klienta, obligująca ów bank wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty pieniężnej, jeśli beneficjent spełni warunki ustalone w akredytywie.
Źródło jpfinance.pl

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Jedna z form rozliczania pieniędzy między dostawcą i odbiorcą, której celem jest zagwarantowanie wierzycielowi zwrotu jego należności. Odbiorca składa w banku określoną sumę pieniędzy, upoważniając je [..]
Źródło welcomefinance.pl

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Forma rozliczeń, polegająca na wyodrębnieniu przez bank, na wniosek dłużnika określonej kwoty z jego środków na rzecz wierzyciela w celu dokonania zapłaty. Zobacz także Akredytywa: nieoceniona pomoc w [..]
Źródło finanse.egospodarka.pl

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Pisemna deklaracja banku we własnym imieniu, choć działającego na zlecenie klienta, obligująca ów bank wobec osoby trzeciej (beneficjenta) do zapłaty beneficjentowi określonej kwoty pieniężnej, jeśli [..]
Źródło finanse.egospodarka.pl

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


forma płatności za pośrednictwem banku stosowana w obrocie krajowym i zagranicznym. Stosowana dla zabezpieczenia interesów stron kontraktu.
Źródło generaloutsource.pl

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Akredytywa jest formą rozliczeń bezgotówkowych za pośrednictwem banku i jest najczęściej stosowana jako zabezpieczenie interesów stron transakcji handlowej. Stosowana jest zarówno w obrocie zagraniczn [..]
Źródło zdbp.pl

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy [..]
Źródło prawnie.pl

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


Instrument, który ułatwia bezgotówkowe rozliczenie międzynarodowych transakcji handlowych. Jest pisemnym zobowiązaniem banku importera do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi (czyli eksporterowi) określonej kwoty pieniężnej w ustalonym terminie, pod warunkiem dostarczenia do banku pośredniczącego przez beneficjenta dokumentów, odpowiadającym wymogo [..]
Źródło oslogistics.pl

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


(fr. accréditif) 1. ekon. forma rozliczenia bezgotówkowego polegaj±ca na oddaniu przez inny (tak¿e zagr.) bank pewnej sumy do dyspozycji osoby upowa¿nionej; dokument potwierdzaj±cy tak± umowê i jej wa [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

akredytywa


1. «forma rozliczeń bezgotówkowych krajowych i zagranicznych za pośrednictwem banku»
Źródło sjp.pwn.pl

<< akredytacja akrobata >>

Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie