Definicja akomodacja
Co znaczy akomodacja? Tutaj znajdziesz 13 definicję słowa akomodacja. Możesz również dodać swoją deninicję słowa akomodacja

1

0   0

akomodacja


(1.1) dostosowanie się układu optycznego oka do ostrego widzenia | (1.2) przystosowanie sposobów katechizacji misyjnej do warunków życia ludności nauczanej | (1.3) dostosowanie warunków oferty zak [..]
Źródło pl.wiktionary.org

2

0   0

akomodacja


zmiana skupienia soczewki w gałce ocznej umożliwiająca zogniskowanie obserwowanego obrazu na siatkówce (więcej w artykule Funkcje wzroku); słówko angielskie: accommodation
Źródło swiatlo.tak.pl

3

0   0

akomodacja


Akomodacja oka – dostosowanie siê oka do ogl±dania przedmiotów znajduj±cych siê w ró¿nych odleg³o¶ciach od obserwatora.
Źródło doz.pl

4

0   0

akomodacja


Akomodacja (ang. accommodation space) w stratygrafii sekwencyjnej jest to przestrzeń, która jest dostępna w basenie sedymentacyjnym dla dostarczanych nowych osadów. Termin jest ściśle powiązany z poję [..]
Źródło slownik-geologiczny.wikidot.com

5

0   0

akomodacja


(łac. accomodatio) 1. przystosowanie się organizmu do nowego otoczenia 2. automatyczne przystosowanie się soczewki oka do wyraźnego widzenia przedmiotów znajdujących się w różnej odległości
Źródło slownik-wyrazowobcych.eu

6

0   0

akomodacja


nastawno¶æ oka; proces, podczas którego nastêpuje zmiana refrakcji oka, co jest efektem wzrostu krzywizny so­czewki. Soczewka w stanie spoczynku ma kszta³t sp³aszczony utrzymywany przez wiêzad³a soczewki. Spogl±danie na przedmiot blisko po³o¿ony wywo³uje skurcz miê¶ni rzê­skowych, co powoduje, ¿e soczewka przyj­muje kszta³t bardziej wypuk³y. Umo¿li [..]
Źródło alveo-akuna.pl

7

0   0

akomodacja


akomodacja, akomodacjach, akomodacjami, akomodacją, akomodacje, akomodację, akomodacji, akomodacjo, akomodacjom, akomodacyj
Źródło synonimiczny.pl

8

0   0

akomodacja


zdolność oka do ostrego widzenia (zogniskowania) obiektów z różnych odległości.
Źródło ulicasoczewkowa.pl

9

0   0

akomodacja


(³c. accomodatio ‘przystosowanie’) 1. fizjol. zdolno¶æ dostosowywania siê uk³adu optycznego oka do widzenia na ró¿n± odleg³o¶æ lub przy odmiennych stanach natê¿enia ¶wiat³a przez zmianê kszta³tu socze [..]
Źródło portalwiedzy.onet.pl

10

0   0

akomodacja


1. «przystosowanie się układu optycznego oka do wyraźnego widzenia z różnych odległości»
Źródło sjp.pwn.pl

11

0   0

akomodacja


Akomodacja (z łac. accommodatio - przystosowanie) polega na dostosowaniu obrzędów i tekstów liturgicznych do potrzeb konkretnego zgromadzenia liturgicznego, a także na dostosowaniu formy przepowiadani [..]
Źródło pl.wikipedia.org

12

0   0

akomodacja


Akomodacja – termin wprowadzony do psychologii przez Jeana Piageta. Oznacza zmianę istniejących lub utworzenie nowych struktur poznawczych w celu lepszego dopasowania się do środowiska. Przykładem ako [..]
Źródło pl.wikipedia.org

13

0   0

akomodacja


Akomodacja (łac. accommodatio czyli przystosowanie) – umiejętność dostosowania istniejącego układu do panujących warunków; akomodacja oka – nastawność oka, akomodacja magnetyczna – ustalenie stanu fe [..]
Źródło pl.wikipedia.org

Dodaj znaczenie słowa akomodacja
Licznik wyrazów
Nazwa użytkownika
E-mail: (* opcjonalne)

<< akolita akompaniament >>
Słownik.one to słownik napisany przez osoby jak ty i ja.
Proszę pomóż nam i dodaj słowo. Wszystkie słowa są mile widziane!

Dodaj znaczenie