pleszew.pttk.pl

Website:http://pleszew.pttk.pl
Pozytywne oceny otrzymane2
Negatywne oceny otrzymane0
Karma:1 (Pozytywne oceny-Negatywne oceny)0trzymał odznakę

Nie znaleziono odznakDefinicje (100)

1

1   0

Tympanon


1. w arkadowym portalu pó³kolisty kamieñ nad prostok±tnym wej¶ciem; 2. zob. fronton
Źródło pleszew.pttk.pl

2

1   0

Prezbiterium


w ko¶ciele wydzielona czê¶æ dla kleru, przewa¿nie bêd±ca przed³u¿eniem nawy
Źródło pleszew.pttk.pl

3

0   0

¯ebro


profilowany element, przewa¿nie równie¿ o charakterze konstrukcyjnym, wystêpuj±cy wzd³u¿ linii przenikania siê pól sklepienia i przenosz±cy obci±¿enia sklepienia na wêz³y konstrukcyjne.
Źródło pleszew.pttk.pl

4

0   0

Zwornik


kamieñ wstawiony w miejscu zbiegu ¿eber sklepiennych
Źródło pleszew.pttk.pl

5

0   0

Zrêbowa konstrukcja


system budowy ¶cian drewnianych z poziomych bali, wi±¿±cych siê w naro¿ach
Źródło pleszew.pttk.pl

6

0   0

Zendrówka


bardzo silnie wypalona ceg³a o ciemnej barwie i czêsto zeszklonej powierzchni
Źródło pleszew.pttk.pl

7

0   0

Wysklepki


pola sklepienia zawarte miêdzy liniami przenikania b±d¼ miêdzy ¿ebrami
Źródło pleszew.pttk.pl

8

0   0

Wykusz


bezpo¶rednio zwi±zany z wnêtrzem, nadwieszony na zewnêtrznej ¶cianie budynku wieloboczny lub prostok±tny wystêp o ¶ciankach potraktowanych jak okna i balustrady
Źródło pleszew.pttk.pl

9

0   0

Wspornik


wysuniêty z lica ¶ciany mniej lub bardziej ozdobny profilowany element, podtrzymuj±cy okap, sklepienie, pos±g, itp.
Źródło pleszew.pttk.pl

10

0   0

Woluta


skrêcone spiralnie naro¿e g³owicy porz±dku joñskiego, u¿ywane równie¿ jako samodzielny motyw dekoracyjny
Źródło pleszew.pttk.pl


Zaloguj się aby zobaczyć wszystkie znaczenia 100