W Slownik.one możesz jednocześnie szukać w tysiącach słowników. Tysiące znaczeń w naszej wyszukiwarce zotały dodane przez osoby jak ty. Wszystkie słowa i znaczenia są mile widziane! To mogą być znaczenia imion, trudne wyrazy, żargon, wyrazy obcojęzyczne czy nawet wymyślone słowa. Wesprzyj naszą stronę i dodaj słowa! Dodaj znaczenie.

Najnowsze definicje
0   0

Egzekucje


W Auschwitz przeprowadzane były egzekucje więźniów osadzonych w obozie jako zakładnicy lub skierowanych do niego przez gestapo z przyczyn politycznych. Uśmiercani byli również więźniowie osa [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

Durchfall


Objaw choroby głodowej, na którą cierpiała większość więźniów Auschwitz. Jej przyczyną był znaczny spadek poziomu białka i innych składników odżywczych w organizmie oraz działania tok [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

Czerwony Domek


(Bunkier nr 1) Komora gazowa uruchomiona pod koniec marca 1942 r. w domu wysiedlonej polskiej rodziny, w pobliżu będącego w budowie obozu Birkenau. Ceglany, nieotynkowany budynek od koloru murów [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

Bunty


Karna kompania, Sonderkommando, Ucieczki
Źródło auschwitz.org

0   0

Blokowy


Stanowisko w tzw. samorządzie więźniarskim zajmowane przez więźnia, do którego obowiązków należało utrzymanie porządku i dyscypliny w bloku, rozdział żywności oraz prowadzenie ewidencji [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

Blok 10


Blok więźniarski w Auschwitz I, w którym od kwietnia 1943 r. umieszczono stację doświadczalną ginekologa Carla Clauberga. Przebywało w nim do czterystu Żydówek, na których przeprowadzał on [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

Biegunka


(niem. Durchfall) Objaw choroby głodowej, na którą cierpiała większość więźniów Auschwitz. Jej przyczyną był znaczny spadek poziomu białka i innych składników odżywczych w organizmie [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

BIII


Tzw. trzeci odcinek budowlany obozu Birkenau, zwany w gwarze obozowej Meksykiem. Planowano umieścić tam 60 tysięcy więźniów. Budowę odcinka rozpoczęto w połowie 1943 r. i do stycznia 1944 r. [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

BIIf


(niem. Bauabschnitt IIf – odcinek budowlany 2, część f) Obóz szpitalny, jeden z dziewięciu obozów w Birkenau, utworzony w lipcu 1943 r. Składał się z 17 drewnianych baraków oraz umywalni [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

BIId


(niem. Bauabschnitt IId – odcinek budowlany 2, część d) Jeden z dziewięciu obozów wybudowanych przez Niemców w Birkenau, a zarazem jeden z trzech obozów męskich, istniejący od 1943 r. Pows [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

BIIb


(niem. Bauabschnitt IIb – odcinek budowlany 2, część b) Jeden z dziewięciu obozów wybudowanych przez Niemców w Birkenau, przeznaczony dla Żydów z getta w Theresienstadt, utworzony przypuszc [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

BIb


(niem. Bauabschnitt Ia – odcinek budowlany 1, część b) Pierwszy spośród dziewięciu obozów wybudowanych przez Niemców w Birkenau. Przy jego konstrukcji, rozpoczętej w październiku 1941 r., [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

Odcinek budowlany


(niem. Bauabschnitt) Termin, którym niemieccy architekci projektujący Birkenau określali główne sektory obozu, dzielące się na mniejsze części. Do wiosny 1944 r., kiedy wstrzymano prace budo [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

Auschwitz III-Monowitz


Początkowo był to jeden z podobozów Auschwitz, powstały w październiku 1942 r. na terenie wysiedlonej i zburzonej polskiej wsi Monowicach (niem. Monowitz), w odległości 6 km od Auschwitz I, w z [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

Auschwitz I


Pierwszy z wielu obozów koncentracyjnych kompleksu Auschwitz, założony przez Niemców w czerwcu 1940 r. na przedmieściu miasta Oświęcimia, włączonego wraz z tą częścią Polski do Trzeciej R [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

Aspołeczni więźniowie


Więźniowie oznaczani w obozie czarnym trójkątem. Decyzję o ich umieszczeniu w obozie podejmowały organa niemieckiej policji kryminalnej, a za podstawę służyły oskarżenia o włóczęgostwo, [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

Album Lili Jacob


Album ze zdjęciami wykonanymi przez esesmanów pod koniec maja 1944 r. Fotografie przedstawiają m.in. przyjazd Żydów do Birkenau, selekcję na rampie, przejście do komór gazowych, pierwsze chwil [..]
Źródło auschwitz.org

0   0

TKIP


Protokó³ TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) eliminuje przewidywalnoœæ, na któr¹ mogliby liczyæ intruzi chc¹cy wykorzystaæ luki w bezpieczeñstwie spowodowane korzystaniem z rêcznie przyd [..]
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

Prze³¹cznik


Prze³¹cznik umo¿liwia wzajemne komunikowanie siê kilku urz¹dzeñ sieciowych.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

SSID


Identyfikator SSID (Service Set Identifier), zwany równie¿ nazw¹ sieci, to nazwa u¿ywana przez sieæ bezprzewodow¹. W niektórych sieciach bezprzewodowych nazwa SSID nie jest rozg³aszana w celu [..]
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

Maska podsieci.


Adres IP wymaga równie¿ maski podsieci. Maska podsieci jest wprowadzana rêcznie lub przypisywana automatycznie przez serwer DHCP. W sieci TCP/IP maska podsieci jest obowi¹zkowa.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

Si³a sygna³u


Si³a sygna³u bezprzewodowego miêdzy komputerem/drukark¹/urz¹dzeniem wielofunkcyjnym a punktem dostêpu, z którym to urz¹dzenie komunikuje siê.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

Nazwa wêz³a


Unikalna nazwa bezprzewodowego urz¹dzenia drukuj¹cego. Zazwyczaj nazwa wêz³a jest oparta na adresie MAC.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

Adres MAC


Adres MAC (Media Access Control) to unikalny 12-cyfrowy numer przypisany do ka¿dego urz¹dzenia sieciowego.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

LEAP


Protokó³ LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) firmy Cisco u¿ywany do uwierzytelniania w standardzie 802.1X w bezprzewodowych sieciach LAN. Podobnie jak protokó³ EAP, LEAP korzyst [..]
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

Adres IP


Ka¿de urz¹dzenie w sieci musi posiadaæ unikalny adres. Adres ten zwany jest adresem IP; jest on wprowadzany rêcznie lub mo¿e byæ przydzielany automatycznie przez serwer DHCP. W sieci TCP/IP adre [..]
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

Tryb infrastrukturalny


Ka¿de urz¹dzenie komunikuje siê z innymi za poœrednictwem centralnego punktu dostêpu. Jest to najczêœciej u¿ywany typ sieci bezprzewodowej.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

HEX


Skrót od s³owa hexadecimal (szesnastkowy), system liczbowy u¿ywaj¹cy cyfr 0–9 i liter A–F.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

Adres bramy


Adres bramy umo¿liwia urz¹dzeniu komunikacjê z innymi urz¹dzeniami w ró¿nych sieciach. Zazwyczaj konfiguracja adresu bramy nie jest konieczna.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

Kabel sieciowy


Kabel s³u¿¹cy do pod³¹czania komputera/drukarki/urz¹dzenia wielofunkcyjnego do sieci przewodowej. Kable ethernetowe, zwane równie¿ kablami bezpoœrednimi, s¹ zakoñczone z³¹czami RJ45.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

EAP


Protokó³ EAP (Extensible Authentication Protocol) udostêpniaj¹cy platformê uwierzytelniania dla sieci przewodowych i bezprzewodowych. Protokó³ EAP korzysta z serwera RADIUS, którego zadaniem j [..]
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

DSL


Linia abonencka DSL (Digital Subscriber Line), zwana równie¿ ADSL lub xDSL. £¹cze internetowe o du¿ej szybkoœci.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

DHCP


Serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) przydziela adresy IP urz¹dzeniom sieciowym.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

Kana³


Sieci bezprzewodowe korzystaj¹ z kana³ów. Ka¿dy kana³ wykorzystuje inne pasmo czêstotliwoœci fal radiowych w zakresie ustalonym z góry. Wszystkie urz¹dzenia bezprzewodowe w sieci bezprzewodow [..]
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

Metoda uwierzytelniania


Typ uwierzytelniania bezprzewodowego u¿ywany w sieci.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

ASCII


Amerykañski standardowy kod wymiany informacji (ASCII). Liczbowa reprezentacja poszczególnych znaków. Na przyk³ad kod ASCII litery A wynosi 65.
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

APIPA


Automatyczne przydzielanie prywatnych adresów IP (APIPA) jest u¿ywane w sytuacji, gdy komputer, drukarka lub urz¹dzenie wielofunkcyjne pod³¹czone do sieci nie mog¹ uzyskaæ adresu IP z serwera D [..]
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

Ad-hoc


W tym trybie ka¿de urz¹dzenie komunikuje siê bezpoœrednio z innymi urz¹dzeniami. Sieci w trybie Ad-hoc nie dysponuj¹ centralnym punktem dostêpu kontroluj¹cym komunikacjê w sieci bezprzewodowe [..]
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

Punkt dostêpu


Punkt dostêpu, zwany równie¿ ruterem bezprzewodowym, jest sercem sieci bezprzewodowej i kontroluje jej konfiguracjê bezpieczeñstwa. Sieæ z punktem dostêpu zwana jest sieci¹ w trybie infrastruk [..]
Źródło ftp.sapir.ac.il

0   0

802.11b lub 802.11g


Sieci w standardzie 802.11b mog¹ dzia³aæ z maksymaln¹ prêdkoœci¹ 11 Mb/s. Sieci w standardzie 802.11g mog¹ dzia³aæ z prêdkoœci¹ do 54 Mb/s.
Źródło ftp.sapir.ac.il

Strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10